תגמולים לאלמנת צה”ל עלולים לשלול תוספת לקצבת זקנה של בן הזוג

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי
מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 25 בינואר 2016 דחה בית הדין האזורי לעבודה (ב”ל 22674-09-14) את תביעתו של דניאל טלבי (להלן: “המבוטח”) לתוספת לקצבת זקנה בעבור אשתו, מאחר שהכנסותיה ממשרד הביטחון כאלמנת צה”ל עלו על ההכנסה המרבית המותרת בחוק.
תמצית עיקרי החוק
מי שזכאי לקבל קצבת זקנה ויש לו תלוי, יקבל תוספת לקצבה בעד התלוי. אם בת זוגו נחשבת תלויה בו לפי סעיף 247 לחוק הביטוח הלאומי (להלן: “החוק”), הוא יקבל תוספת של 50% לקצבתו.
הגדרת “תלויה” בסעיף 247 לחוק מחייבת קיום כל התנאים שלהלן:
א. היא ילדה לו ילד או שהיא אשתו שנה אחת לפחות.
ב. היא בת 45 שנים ומעלה או שיש עמה ילד שלו.
ג. תנאי משולב של גיל והכנסה:
אם היא לא הגיעה לגיל שבלוח א’1 בחוק (כיום גיל 67), הכנסותיה לא יעלו על 57% כפול השכר הממוצע במשק (פרט 1 בלוח ט’ בחוק).
ההכנסה שאותה משווים לפרט 1 בלוח ט’ מוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בזקנה ושאירים). מדובר בהכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה אף שלא צמחה, הופקה או נתקבלה בישראל, למעט בין היתר הכנסת עובד שכיר הפטורה ממס לפי הפקודה (הפטור על הכנסת עובד שכיר אינו כולל פטור הניתן מכוח סעיף 9(5) לפקודה, לנכים).
תגמולים לאלמנות ממשרד הביטחון פטורים ממס מכוח סעיף 9(6) לפקודה ומהווים הכנסה שאינה חייבת בתשלום דמי ביטוח מכוח סעיף 350(א) לחוק הביטוח הלאומי.
תמצית עובדתית
למבוטח אושרה זכאות לקצבת זקנה החל מחודש מאי 2014.
בת זוגו של המבוטח (להלן: “המבוטחת”) היא אלמנת צה”ל הזכאית לתגמולים מכוח חוק משפחות חיילים שניספו במערכה. היא אינה עובדת ואין לה הכנסות אחרות.
המוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל”) קבע כי הכנסות בת הזוג עולות על פרט 1 בלוח ט’ בחוק ולכן המבוטח אינו זכאי לתוספת לקצבת הזקנה בעבורה.
השאלה שעומדת לדיון בפסק הדין
האם התגמולים שבת הזוג מקבלת ממשרד הביטחון הם בגדר “הכנסה” שיש להביא בחשבון לפי סעיף 247 לחוק.
דיון והחלטה
תגמולים מכוח משפחות חיילים פטורים ממס הכנסה ולא ייראו כ”הכנסה” לענין תשלום דמי הביטוח.
מדובר בתשלום המהווה “קצבה” לפי פקודת מס הכנסה ולפיכך מהווה “הכנסה” ברמה העקרונית.
בית הדין מזכיר החלטות קודמות של בית הדין הארצי, בין השאר את פסק דין יצחק וולר (דב”ע נה/0-31) לגבי פיצויים מגרמניה. טענת המערער שם הייתה כי אין לראות בפיצויים כ”הכנסה” לצורך קבלת תוספת תלויים לקצבת הזקנה שקיבל. בפסק הדין וולר נקבע כי תקנות הביטוח הלאומי בעניין קביעת הכנסה והתקנות לעניין דמי הביטוח עוסקות ב “הכנסות עובד” ואינן רלוונטיות לשאלת סיווג הפיצויים מגרמניה. ומוסיף כי העובדה שהכנסה מסוימת אינה נחשבת נחשבת כ “הכנסה” לעניין תשלום דמי ביטוח, אין משמעותה כי הכנסה זו אינה צריכה להיחשב לצורך מבחן הכנסה בענף ביטוח מסוים.
“רק סכום הפטור מתשלום דמי ביטוח מכוח תקנה 2 לתקנות בעניין תשלום דמי הביטוח, הוא זה שלא ייחשב כ “הכנסה” לצורך ביטוח זקנה ושאירים”.
כלומר, “התגמולים פטורים ממס ופטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי אך אין בנמצא מקור נורמטיבי המחריג את התגמולים שמקבלת גב’ טלבי מלהוות “הכנסה” לצורך ביטוח זקנה ושאירים”.
לאור האמור לעיל, התביעה נדחתה.
בשולי הדברים
ההחלטות שלעיל מתאימות למבחן הכנסות שנערך בקצבת זקנה בגיל פרישה וגם למבחן הכנסות של אלמן.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support