שיפורים לתקינה הישראלית – 2010

שיפורים לתקינה הישראלית – 2010
(תקינה ישראלית)

 

חוזר מקצועי

  

22 בפברואר 2010

  

  

בחודש פברואר 2010 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תיקונים לתקינה הישראלית בנושא רכוש קבוע, נדל”ן להשקעה, ודוח על תזרים המזומנים. במסגרת התיקונים הותאמה התקינה הישראלית לתיקונים שבוצעו בתקינה הבינלאומית בחודש מאי 2008.

  

להלן עיקרי התיקונים:

•(א)       נדל”ן להשקעה (תקן חשבונאות מס’ 16)

טרם התיקון, נדל”ן בהקמה או בפיתוח, לשימוש עתידי כנדל”ן להשקעה, לא היה בגדר “נדל”ן להשקעה” אלא בגדר “רכוש קבוע”, עד להשלמת ההקמה או הפיתוח. בהתאם לתיקון, נדל”ן כאמור הינו בגדר נדל”ן להשקעה ובתחולת תקן מס’ 16. לאור התיקון, ניתן יהיה למדוד נדל”ן בפיתוח או בהקמה לפי שווי הוגן.

התיקון הנ”ל תואם לתיקון שבוצע בתקינה הבינלאומית (IAS 40). תחילת התיקון על תקופות המתחילות מיום 1 בינואר 2010. יישום מוקדם אפשרי, בכפוף לתנאים המפורטים בתיקון. התיקון יחול על נדל”ן להשקעה אשר נמצא בתהליך הקמה בעת יישום לראשונה של התיקון הנ”ל. הפרש כלשהו בין השווי ההוגן לבין הערך בספרים של הנדל”ן, בעת היישום לראשונה, ייזקף לדוח רווח והפסד (אין להציג מחדש מספרי השוואה).

•(ב)       רכוש קבוע (תקן חשבונאות מס’ 27)

טרם התיקון, רווח או הפסד ממימוש פריטי רכוש קבוע, המשמשים להשכרה ולאחר מכן נמכרים במהלך העסקים הרגיל, לא בהכרח סווג כהכנסה. בהתאם לתיקון רווח ממימוש נכסים כאמור יסווג כהכנסה ויטופל בהתאם לתקן 25 בדבר הכנסות. דוגמאות לנכסים כאמור הינן רכבים בחברות ליסינג.

התיקון הנ”ל תואם לתיקון שבוצע בתקינה הבינלאומית (IAS 16). תחילת התיקון הינה על תקופות המתחילות מיום 1 בינואר 2010. יישום מוקדם אפשרי, בכפוף לתנאים המפורטים בתיקון. בגין התיקון האמור נדרש סיווג מחדש של מספרי השוואה.

  

•(ג)        דוח על תזרים המזומנים (גל”ד 51)

גל”ד 51 בדבר דוח על תזרימי המזומנים תוקן בכדי להתאימו לתיקון בתקן 27, כמפורט לעיל. בהתאם לתיקון, תזרימי מזומנים לרכישת רכוש קבוע אשר מיועד להשכרה ולאחר מכן למכירה, יהוו תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת. תזרימי מזומנים מהשכרה ומכירה של נכסים כאמור יהוו תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת.

התיקון הנ”ל תואם לתיקון שבוצע בתקינה הבינלאומית (IAS 7). תחילת התיקון על תקופות המתחילות מיום 1 בינואר 2010. יישום מוקדם אפשרי, בכפוף לתנאים המפורטים בתיקון. בגין התיקון האמור נדרש סיווג מחדש של מספרי השוואה.

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support