שיעור המס על עבודה במשמרות

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

כיצד יחושב סכום הזיכוי של עבודה במשמרות?

 

תשובה:

 

הוראות סעיף 10 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א – 1961

קובעות,

“(ב)      שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע בתקנות הטבה במס, לגבי הכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית או מהענקה המשתלמת בעד פריון עבודה, במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ”ט-1969, שקבע שר האוצר לאחר התייעצות עם שר התעשיה והמסחר, ויכול שיקבע לענין זה מפעלים מסויימים או לפי ענפי תעשיה.

(ג)      מי שסך כל ההכנסה שהוא זכאי לה מאת מעביד המשלם לו הכנסה כאמור בסעיף קטן (ב) עולה על 124,320 שקלים חדשים [בשנת 2012] (להלן – סכום התקרה), לא יהא זכאי להטבה לפי סעיף זה בשל חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה, ולענין זה יראו את הכנסתו שחל עליה סעיף קטן (ב) כהכנסתו הגבוהה ביותר בסולם הכנסותיו; סכום התקרה יתואם כאילו הוא תקרת הכנסה כהגדרתה בסעיף 120א.”

ולפיכך חישוב התקרה מתבצע על כל ההכנסה (משמרות+ אחרת),

לשם המחשה מצ”ב דוגמא:

דוד עובד במפעל תעשייתי ומשתכר בשנת 2011

כ- 130,000 ₪ מתוכם 70,000 ₪ במשמרת שניה ושלישית.

מהו הזיכוי בגין משמרות?

121,200<130,000

הכנסה ממשכורת שאינה מזכה בהטבה : 130,000-70,000=60,000

הכנסה שמזכה בהטבה: 121,200-60,000=61,200

חישוב הזיכוי: 61,200*15%=9,180

בדיקה מול תקרת הזיכוי: 9,180<10,620

שלמה יקבל זיכוי בגין משמרות בסך 9,180 ₪ בשנת 2011 .

כל האמור בתשובתנו זו אינו מהווה חוות דעת, מדובר בסקירה בסיסית של הוראות החוק והפסיקה בהתאם לנתונים הבסיסיים אשר הוצגו בשאלתך.

אין האמור בתשובתנו מכדי להוות ייעוץ משפטי, לצורך חוות דעת בנושא, לצורכי הסתמכות  הינך מוזמן לפנות למשרדנו.

ארצי את חיבה – פתרונות מיסוי בע”מ

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support