רפורמה בהוצאות הרכב

החל משנת 2008 נכנסת לתוקף הרפורמה בכלי הרכב! הוצאות על רכב צמוד לעובד לו נזקף שווי יוכרו במלואן ; לא ייזקפו יותר הוצאות על רכב תפעולי והוצאות בגינו לא יתואמו ; הוצאות רכב שאינו צמוד יתואמו בהתאם לנוסחה חדשה וכן, גם על אופנוע יש לזקוף שווי לעובד ואף לתאם חלק מן ההוצאות.

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הוצאות – רפורמה בהוצאות הרכב

תקנות מה (ניכוי הוצאות רכב)(תיקון), התשסח – 2007 (להלן – “התקנות“)

ביום 31 בדצמבר 2007 פורסם התיקון לתקנות הרכב אשר יכנס לתוקפו החל מיום 1 בינואר 2008 במקביל יכנסו לתוקפן ההוראות החדשות ביחס לשווי הרכב.

להלן עיקרי השינויים אשר בוצעו במסגרת תיקונים אלו.

•1. אופנועים:

  • עד לתיקון זה כל הוצאות בגין אופנועים מכל סוג שהוא הותרו בניכוי במידה ושימשו בייצור הכנסה ואף לא נזקף בגינם שווי זאת לאור העובדה שלא נכללו בהגדרת “רכב” בתקנות.
  • לאחר התיקון יש לראות באופנוע מסוג L3 (אופנוע שהספקו עולה על 33 כ”ס) כרכב ע”פ התקנות ולפיכך יש לזקוף בגינו שווי בסך של 250 לחודש (לשנת 2008) ואף לתאם בגינו חלק מן ההוצאות כפי שיתואר בהמשך.

•2. רכב תפעולי – במסגרת התיקון נקבע כי רכב תפעולי ממועט מהגדרת “רכב” בתקנות ולפיכך לא תידרש בגינו זקיפת שווי וכל ההוצאות בגינו יותרו בניכוי. רכב תפעולי הינו רכב שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי התקיימו בו אחד מאלה:

  • הוא רכב ביטחון – בעיקר מדובר באמבולנסים, רכבי משטרה, כיבוי אש.
  • רכב שאינו עומד לרשות עובד והוא משמש לצורך העסק בלבד ואינו יוצא ממקום העסק בתום שעות העבודה – למען הסר ספק נקבע כי מקום העסק אינו בבית המגורים.

מהלך זה שם קץ למחלוקות רבות עם רשויות המס בעניין זה והביא לידי ביטוי נכון וכלכלי את המצב כפי שצריך להיות מקום בו אין למעשה כל שימוש פרטי ברכב.

•3. הוצאות הרכב (לרבות אופנוע L3) – במסגרת התיקון בוטלה למעשה נוסחת ה- 9,900 ק”מ או 25% לפי הגבוה ונקבעה הוראה חדשה. בהתאם להוראה החדשה תבוצע אבחנה בין רכב אשר צמוד לעובד לבין רכב המשמש למעשה את בעל העסק (חברה או יחיד), ואינו צמוד לעובד.

  •  רכב צמוד – הוצאות בגין רכב צמוד לעובד (ואשר למעשה נזקף בגינו שווי רכב לעובד), יותרו בניכוי במלואן!!!
  •  רכב שאינו צמוד – ההוצאות יותרו ע”פ הגבוה מבין השניים:
  • 1. 45% מתוך הוצאות החזקת הרכב (באופנוע – 25%).
  • 2. סך הוצאות החזקת הרכב, בניכוי שווי רכב מסוג זה אילו היה מוצמד לעובד.

(ניכוי “שווי” זה הינו למעשה “אומדן” השימוש הפרטי ברכב).

•4. שווי רכב – העלאת שווי הרכב נקבעה באופן הדרגתי תחל בשנת 2008 ותושלם למעשה בשנת 2011. בשנת 2008 יעמוד שווי הרכב על:

קבוצת מחיר

שווי רכב

1

1,380

2

1,530

3

2,100

4

2,570

5

3,580

6

4,590

7

5,820

  

לסיכום: ניתן לברך על העובדה כי הוצאות רכב אשר הוצמד לעובד יותרו בניכוי במלואן, דבר אשר בחלק מן המקרים מקטין אומנם את הכנסות המדינה ממסים, בעיקר נכונים הדברים ביחס למלכ”רים בהם ההוצאות העודפות הינן בעלות משמעות יתרה, אך לאור הגבייה הצפויה מהעלאת שווי הרכב, נראה כי פעלה נכון הרשות בהפחתה זו, אשר גם יצרה תשומות מיותרות מצד רואי החשבון ויועצי המס בחישובים ונוסחאות מיותרות. גם אחידות מסוימת אשר נוצרה בין בעלי העסקים לעובדים בעניין שווי הרכב אשר לבעלי העסקים לא יותר בניכוי, ולעובד יחשב כהכנסת עבודה הינה תיקון שיש בו מן ההיגיון.

לתיקונים אלו השלכות משמעותיות כמעט לכל עסק ולפיכך יש ליתן משקל להשפעות אלו בטרם נבצע החלטות בגין רכישות רכבים או שינוי מעמד מעצמאי לשכיר בחברה בשליטתו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support