מפקד מלאי

מערכת האתר

  

מפקד המלאי

 

להלן הוראות ונהלים הנדרשים בקשר למפקד המלאי אשר יש לערוך ביום 31.12.2010.

1. מועד המפקד

עליכם לערוך את מפקד המלאי ליום 31 בדצמבר 2010. נא לדאוג להכין את רשימת המלאי ליום 31.12.10, או מועד אחר קרוב לסוף השנה.

בכל מקרה נבקשכם להודיענו מראש על תאריך הספירה המתוכנן על-ידכם. הננו מפנים את תשומת לבכם לכך שאם הפרש הזמן בין יום הספירה ובין יום המאזן עולה על 10 ימים, חובה להודיע על-כך מראש גם לפקיד השומה.

נציג משרדנו יבקר בשעת הספירה. נא להודיענו על מועד הספירה לצורך תאום הביקור.

  

 2. עריכת המפקד

רשימות המלאי צריכות לכלול את כל הטובין שבבעלותכם או ברשותכם. טובין השייכים לאחרים ונמצאים ברשותכם ירשמו בנפרד. כמו-כן, עליכם לערוך רשימת טובין שבבעלותכם והנמצאים, בתאריך המפקד, אצל אחרים (כגון: סחורה שנשלחה לעיבוד, טובין במחסני ערובה וכד’). יש לקבל אישור מאת מחזיקי המלאי על המלאי שלכם הנמצא ברשותם.

גיליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גיליון יצוין תאריך הספירה ומקום אחסון הטובין.

יש להכין את רשימות מפקד המלאי ב- 3 עותקים. העתק אחד (כמותי בלבד) נבקשכם להעביר למשרדנו מיד לאחר סיום הספירה כשהוא חתום ע”י הסופרים וע”י הממונה על הספירה (אנא ציינו ליד החתימה את שם החותם).

הרשימות יעשו בדיו (ולא בעפרון) ויכללו לפחות פרטים אלה: –

  תיאורם של הטובין באופן המאפשר זיהוי סוגם.

מצבם, אם אינו תקין (מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכד’).

היחידה לפיה נמדדת הכמות (ק”ג, מטרים, תריסרים, ליטרים וכד’).

הכמות (מספר היחידות כאמור לעיל).

לגבי מקלטי טלוויזיה, מכשירי סטריאו, מכשירי רדיו ושעונים, יש לציין גם את שם היצרן ומס’ סידורי של המוצר המוטבע ע”י היצרן.

רצוי להשאיר מקום ל- 2 טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר והם: מחיר היחידה ושווי כולל (מספר היחידות מוכפל במחיר).

מצ”ב דוגמת גיליון ספירת מלאי (נספח 1 בעמוד 60).

תוצרת בעיבוד תירשם תוך ציון הכמות ביחידות פיזיות ושלב העיבוד (רמת הגמר) במועד הספירה. רצוי להשאיר 3 עמודות נוספות לחישוב התפוקה שוות הערך (כמות היחידות הפיזיות מוכפלות ברמת הגמר), לעלות ליחידה ולשווי הכולל.

3. חישוב שווי המלאי

את חישוב השווי ניתן לעשות במועד מאוחר יותר. בחישוב השווי אין לכלול טובין שאינם שייכים לכם (כגון שנמכרו לפני תאריך המאזן) אך יש לכלול את אלה הנמצאים ברשותם של אחרים והשייכים לכם.

השווי של חומרי גלם, אריזה וטובין המשמשים למכירה יחושב בדרך-כלל לפי העלות (לא כולל מע”מ). במקרה של טובין שאינם תקינים (ראה לעיל), או שמחיר מכירתם המשוער נמוך מהעלות, יחושב השווי לפי ערך המימוש הנקי והדבר יודגש  ברשימה תוך ציון בסיס החישוב וסיבתו.

העלות תחושב לפי שיטת “פיפו” (“נכנס ראשון – יוצא ראשון”) או לפי הזיהוי הספציפי של מחיר קניית הסחורה.

תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה יוערכו בשיטה הנהוגה בחברתכם/עסקכם (עלויות בפועל, מחיר מכירה בניכוי אחוז רווח גולמי וכד’).

בכל מקרה של ספק, או בעיות כלשהן בחישוב השווי, נבקשכם להודיענו על-כך.

רשימות המלאי יסוכמו בנפרד לפי הקבוצות כגון : חומרי גלם, חומרי אריזה, חומרי עזר, תוצרת בעיבוד, מוצרים מוגמרים וכד’.

אם החישוב בעצמו נעשה שלא על-גבי גיליונות הספירה המקוריים, יש לדאוג לסימול שיאפשר מעקב הדדי בין רשימות הספירה לבין רשימות השווי הסופיות.

4. הוראות מס הכנסה לספירת המלאי

תקנות מס ההכנסה קובעות נוהלי ספירת המלאי כדלקמן:

א.  ממצאיה ירשמו בדיו על דפים ממוספרים בציון כמויות, סוגים, סימני זיהוי (מספר קטלוגי וכו’) ומקום אחסנה. מוצרים במשגור ירשמו בנפרד. תוצרת בעיבוד תרשם תוך ציון שלב העיבוד במועד הספירה.

ב.  בגמר הספירה יחוברו הדפים המקוריים ובדף האחרון יצוין מספר הדפים, תאריך הספירה וחתימת המשתתפים בה (לפחות 2 אנשים).

ג.   במקרה וחלק מהמלאי שלכם נמצא בתאריך הספירה ברשותו של אחר – יש לרשמו בנפרד בציון מקום הימצאו וסיבת החזקתו מחוץ למפעל (כמו: “נשלח לעיבוד”, “סחורה בדרך” וכד’). מלאי שבהחזקתכם והשייך לאחרים, ירשם אף הוא בנפרד.

 

שמירת הרשימות

רשימות הספירה המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס או שש שנים מתום שנת המס בה הוגש הדוח על ההכנסה, הכל לפי המאוחר יותר.

פקידי השומה נוהגים לדרוש לפעמים את רשימות ספירת המלאי זמן קצר לאחר תאריך המאזן, במקרים כאלה עליכם להמציא לפקיד השומה, מיד עם קבלת הדרישה, העתק אחד מרשימות המלאי המקוריות בלי להמתין לחישוב השווי.

6. העברת עותקים למשרדנו

עם גמר הספירה וחישוב המחירים והערך, יש להעביר למשרדנו עותק נוסף ומלא של רשימות הספירה, כשהוא חתום ע”י המנהל

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support