מה הן ההוראות בהעסקת תושב זר בחברה ישראלית הפועלת בחו”ל?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

חברה תשובת ישראל עוסקת במתן שרותי גרפיקה לחברות בחו”ל בעיקר לצרפת.

החברה מעונינת להעסיק תושב צרפתי בחברה כאשר הוא יעבוד בצרפת.

עיקר השאלות:

1. מהן ההוראות בדבר ניכוי במקור, הפקת תלוש שכר, וכדומה…

2. האם ישנן הוראות ספיצפיות אמנה בין צרפת לישראל.

 

תשובה:

פקודת מס הכנסה מטילה חובת ניכוי במקור על כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה, זאת בהתאם לסעיף 164 לפקודה. “הכנסה” מוגדרת כנגזרת מהמקורות המפורשים בסעיפים 2 ו- 3 לפקודה. כך, הכנסתו של תושב חוץ תמוסה באם הופקה או נצמחה בישראל. מאחר ובמקרה דנן, יראו בהכנסתו של תושב החוץ כהופקה מחוץ לישראל, לפי סעיף 4א לפקודה, אין לייחס למשלם ההכנסה חובת ניכוי במקור.
סעיף 170(א) לפקודה מטיל חובה על מי שמשלם הכנסה חייבת לתושב חוץ לנכות מס במקור מתשלום זה בהתקיים תנאים מצטברים כדלקמן:
1.      מבוצע תשלום בפועל (בין אם התשלום הוא בכסף ובין אם בשווה כסף).
2.      התשלום המבוצע הוא הכנסה חייבת בישראל.
3.      התשלום משולם לתושב חוץ.
4.      מההכנסה המשולמת לא נוכה מס במקור לפי סעיפים 161 ו- 164 לפקודה.
5.      לא הוכח להנחת דעתו של פ”ש כי המס כבר שולם או ישולם בדרך אחרת.
כאשר מקבל התשלום הוא יחיד, שיעור ניכוי המס במקור יהיה 25%. יחד עם זאת  לפקיד שומה ניתנת האפשרות לקבוע שיעורי ניכוי מס אחרים, ואף להתיר את תשלום ההכנסה ללא כל ניכוי מס.
נפנה אם כן לשאלה האם מדובר ב”הכנסה חייבת” לפי הפקודה? על פי כללי המקור המנויים בסעיף 4(א), מקום הפקת הכנסה מעבודה הוא מקום ביצוע העבודה. במקרה שלפנינו, על פי הנתונים העובדתיים, ההכנסה הופקה מחוץ לישראל על ידי תושב חוץ ואינה “הכנסה חייבת” בישראל, משמע שהמקרה אינו נופל בגדר סעיף 170 לפקודה.
יצוין כי על אף האמור, החברה הישראלית עשויה להיתקל בבעיה פרוצדוראלית, כאשר המוסד הכספי שבאמצעותו יתבצע התשלום עשוי לדרוש ממנה אישור על פטור מחובת ניכוי במקור בעת העברת התשלום לתושב החוץ. במקרה כאמור, יש לפנות מבעוד מועד לפקיד השומה בבקשה לקבלת אישור על פטור מניכוי במקור, ולהציג אישור זה למוסד הכספי. בקשה כאמור תופנה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו של הלקוח על גבי טופס 2513/1  (“הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור”).
לעניין הפקת תלוש שכר- מבחינת מ”ה אין דרישה להוצאת תלוש שכר ודי בראייה לכך שההוצאה אכן הוצאה ושולמה.
ישראל וצרפת חתומות על אמנה למניעת כפל מס. לפי סעיף 15 לאמנה, לישראל קיימת  זכות מיסוי מאחר ומשלם ההכנסה הוא ישראלי. זאת, בתנאי שהעבודה הופקה בישראל. ככלל, הוראות האמנה גוברות על הדין הפנימי למעט במקרים בהם היא מרעה את מצבו של הנישום. בעניינינו, מאחר והעבודה לא בוצעה בישראל, כפי שהוסבר לעיל, לישראל לא תהיה זכות מיסוי, ללא קשר להוראות האמנה, הגם שהחברה המשלמת היא ישראלית.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support