מה דין ריבית על הלוואה שמומנה ללקוח על ידי חברה למכירת רכבים לעניין מס ערך מוסף?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

 הכותב: רו”ח (משפטן) יובל אבוחצירא

ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  –  פתרונות מיסוי בע”מ

 

ביום 12.2.2015 פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי מס’ 6541/15 הקובעת כי חברה תהא רשאית להפיק הודעת זיכוי מרוכזת לספריה בגין מרכיב הריבית (עבור הלוואה לרכישת הרכב שלקח הלקוח מבנק שאליו הופנה על ידי החברה) שמומן על ידה, במסגרת מבצע שיווק למכירת רכבים ללקוחות (להלן – הנחת הריבית), כך שהנחת הריבית לא תיכלל במחיר העסקה החייבת במע”מ (מחיר מכירת הרכב ללקוח):
כחלק מהליך קידום ושיווק של מכירות קמעונאיות של רכבים פרטיים חדשים מציעה החברה המוכרת ללקוחותיה, לקבל הלוואה מהבנק לצורך רכישת הרכב הפרטי תוך שהחברה משתתפת בעלויות מימון ההלוואה.
לפיכך, לקוח המעוניין לרכוש את הרכב באמצעות הלוואה כאמור, מופנה על ידי החברה לבנק מסחרי מסוים איתו לחברה יש הסכם התקשרות למתן הלוואות ללקוחותיה, רוכשי הרכבים.
על פי ההסכם בין החברה לבנק, נושאת החברה בתשלומי הריבית המוסכמים מראש, כך שהבנק יעביר לחברה את כספי ההלוואה מחשבון הלקוח, בניכוי הנחת הריבית.
למעשה, החברה מוכרת את הרכב במחיר המלא, כשחלקו ממומן על ידי הלקוח וחלקו על ידי הבנק, ומיד משלמת לבנק את סכום השתתפותה בריבית, כפי שסוכם. בנטו נותר בידה סכום נמוך יותר מאשר מחירו המלא של הרכב.
סעיף 7 לחוק מע”מ קובע את מחיר העסקה, ותקנה 6(א) לתקנות מע”מ קובעת במפורש כי תשלומים שמשלם עוסק עבור לקוחו, תקבולים לטובת צד שלישי, לא ייכללו במחיר העסקה החייבת במס רק במידה שבשל תשלומים כאמור הוצאו על שם הלקוח חשבונית מס או מסמך אחר שאישר מנהל מע”מ.
מכיוון שתואר בעובדות הפניה כי החברה מוציאה ח-ן מס על מלוא תמורת הרכב לפני הנחת הריבית, על כן אושר לחברה, בהחלטת מיסוי זו, להפיק הודעת זיכוי מרוכזת לספריה בגין הנחת הריבית כך שלא תיכלל במחיר העסקה החייב במע”מ, ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים:
1. מדובר ב ”רכב פרטי” כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות מע”מ.
2. הנחת הריבית תוצג ותצוין במפורש בהסכם למתן האשראי בין הבנק ללקוח.
3. שיעור הריבית שנקבע הינו שיעור המקובל בעסקאות מסוג זה בין צדדים שאינם קשורים.
4. במסמך החיוב שמוציא הבנק לחברה יופיע שמו של הלקוח, מקבל ההלוואה, וסכום הנחת הריבית שעל החברה לשלם עבור הלקוח.
5. בהזמנת הרכב של הלקוח יצוין שיעור הריבית בה יחויב הלקוח וכן הסכום הריבית שתשלם במקומו החברה.
6. בחשבונית המס שתוציא החברה ללקוח יצוין בנפרד סכום הנחת הריבית – “חיוב בגין ריבית ששולמה בשביל הלקוח לבנק” – אשר לא יהיה חלק ממחיר העסקה ולא יהיה חייב במע”מ.
7. סכום הנחת הריבית לא יעלה על הסכום ששילמה החברה בפועל לבנק בשביל הלקוח.
8. במקרים בהם סכום הנחת הריבית ישולם על ידי הלקוח לחברה בטרם תשלומו לבנק – יראו בכך כפיקדון שלא יהיה חלק ממחיר העסקה החייבת במע”מ בכפוף להוראות תקנה 6(ב) לתקנות מע”מ.

במידה ויתקיימו כל התנאים האמורים בכללותם, רשאית החברה לא לגבות מע”מ מהלקוח בגין אותה הנחת ריבית והיא תהא בגדר הוצאה שהוציאה החברה בשביל הלקוח.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support