כיצד תמוסה ריבית על הלוואה שנתן שכיר לחברה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

אדם פרטי , שכיר נותן הלוואה לחברה.

האם ניתן להוציא חשבונית עצמית בגלל המע״מ ?

האם זו הכנסה מעסק או יש לחייב מס על רבית ?

 

תשובה:

 

מדובר על עסקת אקראי החייבת במע”מ.

לעניין החשבונית העצמית-תקנות 6א ו- 6ב הקובעות באילו מקרים ניתן להוציא חשבונית עצמית לא חלות במקרה הזה,

אולם פרקטית יש הנוהגים בכל זאת להוציא חשבונית עצמית בגין הכנסות מסוג זה.

אלטרנטיבה נוספת היא לגשת לרשויות מע”מ לצורך קבלת טופס עסקת אקראי ולנסות להגיע איתם להסדר כי יוגש טופס עסקת אקראי פעם בשנה על הכנסות הריבית שנתקבלו כל השנה.

לעניין סיווג ההכנסה, במידה ואכן מדובר רק הלוואה אחת ההכנסה תסווג כהכנסה מ-2(4) ושיעורי המס שיחולו הם שיעור המס המופחתים, למעט המקרים החריגים המופרטים בסעיף 125ג לפקודת מס הכנסה , להלן המקרים:

על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), יחיד חייב במס על הכנסה מריבית בשיעור הקבוע בסעיף 121, אם התקיים אחד מאלה:

•(1)      הריבית היא הכנסה לפי סעיף 2(1) או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו או שהיא חייבת ברישום כאמור;

•(2)      היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל הנכס שעליו משולמת הריבית;

•(3)      היחיד הוא בעל מניות מהותי בחבר-בני-האדם ששילם את הריבית;

•(4)      היחיד הוא עובד בחבר-בני-האדם ששילם את הריבית, או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר-בני-האדם;

•(5)      הריבית שולמה מקרן השתלמות לפני שחלפו התקופות האמורות בסעיף 9(16א) או (16ב), או ששולמה מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 3(ד);

•(6)      מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת.”

 

 

ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ.

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support