כיצד יופחת מוניטין הכלול בפעילות עסקית שנרכשה ע”י חברה מאדם?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

חברה רכשה מאדם/עוסק מורשה פעילות עסקית האם ניתן להפחתה האם ישנן הגדרות מיוחדות למוניטין ?

האם יש להפחית על פני 10 שנים ?

במקרה זה  מדובר ברכישה של פעילות “שוק קניון” היינו פעילות של השכרת דוכני מכירה בשוק.

תשובה:

ברכישת פעילות קיימים מספר מרכיבים שהם בין היתר מלאי ר”ק וכו’ מה שמשולם מעל השווי של הנכסים המוחשיים ניתן ליחסו בד”כ למוניטין, כמובן שיש לבחון את החוזה ואת אופן הפעילות על מנת לגבש עמדה בנושא זה.

ביחס להפחתת מוניטין להלן נוסח התקנה :

תקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין), התשס”ג-2003(1)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו-243 לפקודת מס הכנסה, ולפי סעיף 3 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה-1985, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

פחת למוניטין

1.     הפחת בשל מוניטין ששולם בעדם יהיה בשיעור של 10% לשנה ממחירם המקורי.

סייג לפחת

2.    (א)    האמור בתקנה 1 לא יחול ברכישת מוניטין מקרוב כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה, או מתושב חוץ, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שהרכישה היתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה ונעשתה בתום לב ומטעמים עסקיים בלבד.

  

(ב)    לא יראו במוניטין נכס בר פחת לענין סעיף 96 לפקודה.

סייג לפחת מואץ או להפחתה

3.     על אף האמור בתקנה 1, אדם הזכאי לפחת נוסף או הפחתה בשל אותו מוניטין גם על פי דין אחר (להלן – הפחת הנוסף), יהיה זכאי לפחת על פי תקנות אלה בשיעור ההפרש שבין 10% לפחת הנוסף, ובלבד שסך כל הפחת בשל אותם מוניטין לא יעלה על 10% או על הפחת הנוסף, לפי הגבוה מביניהם.

תחילה ותחולה

  • 4. תחילתן של תקנות אלה ביום א’ בתמוז התשס”ג (1 ביולי 2003) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על מוניטין שנרכש ביום התחילה ואילך.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support