חוזר בקורת-חילופי רואי חשבון

     הנדון: חילופי רואי חשבון

                 (חוזר מקצועי מספר 25)

מחלקה מקצועית Alliott Group, Israel רשת רואי חשבון ויועצים

שלום רב,

השאלה:

לקוח פוטנציאלי (להלן: “הלקוח”) שהינו עצמאי מבקש שאסייע לו בעריכת דוח כספי לשנת 2007. הלקוח מסר לי, כי את הדוח לשנת 2006 ערך בסיוע רואה חשבון אחר. ידוע כי:

  • א. הלקוח עצמאי;
  • ב. הלקוח אינו עורך את הדיווחים השוטפים בסיוע רואה חשבון;
  • ג. הלקוח מסר לי כי הוא פוגש את רואה החשבון אחת לשנה.

  

האם אני חייב לבקש את הסכמת רואה החשבון הקודם לחילופי רואי חשבון?

  

התשובה היא חיובית.

כלל 16 לכללי התנהגות מקצועית של לשכת רואי חשבון קובע, בין השאר: “חבר לא יתן שירות מקצועי ללקוחו של חבר בעניין שהאחר כבר החל לטפל בו, אלא בהסכמת האחר, זולת אם סירב האחר לתת הסכמתו ללא נימוק סביר…”.

בכל מקום בו רואה חשבון חבר לשכה נותן שירות מקצועי או שירותים מקצועיים ללקוחותיו, רואה חשבון חבר לשכה אחר לא יוכל לתת לאותו לקוח אותם שירותים מקצועיים מבלי לקבל את הסכמתו של קודמו. הכלל מתייחס הן לשירותי ראיית חשבון והן לשירותים נלווים.

שירותים מקצועיים מכל סוג שהוא ולכל תקופה שהיא מהווים שירות מקצועי. לפיכך, לא רשאי חבר אחר לתת ללקוח את אותם שירותים. דהיינו, אם החבר קיבל מינוי לתת שירותים מקצועיים לשנת 2006 ובחלוף הזמן מבקש הלקוח להחליפו ולמנות חבר אחר תחתיו החל משנת 2007, לא יכול החבר החדש לפעול ולתת שירותים מקצועיים ללקוח בטענה כי מינויו של קודמו הסתיים בשנת 2006. כלומר, יש לראות את מתן השירות המקצועי כשירות מתמשך ולא כשירות תקופתי.

 

האמור בכלל “העניין שהאחר כבר החל לטפל בו…” אינו מצטמצם רק לשירות מסוים שבו החבר הקודם טיפל, אלא לעניין מתמשך וכל עוד החבר הקודם משמש בתפקידו, גם אם הוא טרם נתן את השירותים בפועל, רואים בו כמי ש”החל לטפל בו”.

הוראות הכלל אינן חלות על מתן שירות חד פעמי או ייעוץ חד פעמי כמפורט להלן:

שירות חד פעמי

שירות חד פעמי-הינו מתן שירות ללקוח שבשירותו נמצא חבר קודם ושאינו בתחום השירותים אותם נוהג החבר הקודם לתיתם לאותו לקוח.

אם המדובר בתחומים שהחבר הקודם אינו נוהג לתיתם, בדרך כלל, כגון ביקורת חקירתית, הכנת תחשיבים ודוחות לצורך הצגתם בפני לקוחות בכוח המבקשים לרכוש חלק מהבעלות בעסק וכיוצ”ב, במקרים אלה חלה על החבר המתבקש חובה ליידע את חברו, להבדיל מלבקש רשות ממנו.

לעומת זאת יצוין, כי מתן שירות מקצועי חד פעמי על ידי החבר החדש בתחום השירותים המקצועיים אותם נוהג החבר הקודם לתיתם ללקוח-מחייב קבלת הסכמת החבר הקודם, דהיינו-אם הלקוח מבקש מחבר חדש לטפל לו באופן ייחודי בנושא שבדרך כלל החבר הקודם אמור לבצע, כגון: טיפול וייצוג בענייני מס, טיפול מול מרכז השקעות בלקוח שהוא מפעל מאושר- בנסיבות אלה חייב החבר החדש לקבל הסכמת החבר הקודם.

שירות חד פעמי הוא שירות הכרוך בדרך כלל, בייצוג, באיסוף חומר, ניתוחו ודיווח עליו, שירות בו נוכחותו של החבר החדש היא דומיננטית בנושא הייחודי. יש לחזור ולהדגיש כי האמור נוגע לשירות חד פעמי, לצורך ביצוע פעולה מסויימת מוגדרת שאינה גוררת עמה פעולת המשך אלא נתינתה נפסקת עם סיום השירות, כמו סיום ביקורת חקירתית, סיום הייצוג, סיום הכנת הדוח המיוחד וכיוצ”ב.

ייעוץ חד פעמי

להבדיל משירות חד פעמי [כפי שפורט לעיל] הכרוך בעשייה מצד החבר החדש [דוגמת ביקורת חקירתית, הכנת חומר, דוחות וכיו”ב], הרי שייעוץ חד פעמי הוא מתן שירותי ייעוץ שנותן חבר חדש ללקוח של חבר קודם בכל תחום מקצועי, בין אם בתחום עבודתו של החבר הקודם ובין אם לאו, ואינו כרוך בעשייה כלשהי, כמו הכנת דוחות, תחשיב וכיו”ב.

בנסיבות אלה נקבע, כי אין החבר החדש חייב ליידע את קודמו ויכול הוא לעשות כן רק בהסכמת הלקוח. עמדה זו, [השונה מעמדת הלשכה בנוגע לשירות חד פעמי] נעוצה בכך כי ייתכן והלקוח אינו מעוניין שהחבר הקודם הממשיך וימשיך לטפל בו, ידע על הייעוץ אצל רואה חשבון אחר.

בכבוד רב,

  

אריאל פטל

רואה חשבון (מוסמך במשפטים)

דוח זה הינו נייר עמדה בלבד. אין להפיצו ו/או לצטטו ו/או לעשות בו שימוש אחר במלואו או בחלקו, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד שלישי כלשהו לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש או להסתמך עליו.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support