חוות דעת רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים על בסיס הנהלת חשבונות ששוחזרה(חוזר מקצועי מס' 62)

רו"ח אריאל פטל

כיצד תנוסח חוות דעתו של רואה חשבון על דוחות כספיים, אם ידוע שהדוחות הכספיים נערכו על בסיס הנהלת חשבונות משוחזרת, וקיים קושי בהשגת חלק מראיות הביקורת, וחוות הדעת של רואה החשבון הקודם, שנפטר בינתיים, היתה מסויגת ולא בנוסח האחיד?

  

    

  

7 בינואר 2010

 לכבוד

ALLIOTT GROUP, ISRAEL

  

א.ג.נ.,

הנדון:       חוות דעת רואה חשבון מבקר על

                דוחות כספיים על בסיס הנהלת חשבונות ששוחזרה

                (חוזר מקצועי מספר 62)

מחלקה מקצועית Alliott Group, Israel רשת רואי חשבון ויועצים

  

שאלה:

כיצד תנוסח חוות דעתו של רואה חשבון על דוחות כספיים, אם ידוע שהדוחות הכספיים נערכו על בסיס הנהלת חשבונות משוחזרת, וקיים קושי בהשגת חלק מראיות הביקורת, וחוות הדעת של רואה החשבון הקודם, שנפטר בינתיים, היתה מסויגת ולא בנוסח האחיד?

התשובה בקצרה:

חוות הדעת תהיה מסויגת ובמקרים מסוימים אף ימנע רואה החשבון מלחוות דעה.

האירוע והפתרון:

רואה חשבון חבר הקבוצה, קיבל את פניית חברה פרטית לביצוע ביקורת על דוחות כספיים והנהלת חשבונות, לאחר פטירת[1] רואה החשבון הקודם. במשרדו של רואה החשבון הקודם ביצעו את הנהלת החשבונות. כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת המבוקר "נעלמו" מסמכים ממשרד רואה החשבון/מנהל החשבונות הקודם שנפטר. משום כך, לא היה מנוס מלשחזר את כל הנהלת החשבונות של המבוקר, אם כי נתגלו קשיים גדולים בהשגת העתקי המסמכים. רואה החשבון החדש סייע, באמצעות מנהלי החשבונות במשרדו, לשחזר את חשבוניות ההכנסה ואת הדיווחים למע"מ, את הצורך בהתאמות הדרושות להכנסות, וכן לשחזר את המשכורות שהיוו רכיב משמעותי בהנהלת החשבונות. יתרת הפעולות שוחזרה באמצעות דפי חשבון של הבנק ושל חברת כרטיסי אשראי, באמצעות התפתחות יתרות זכאים לאחר תאריך המאזן, שחזור חשבוניות ועוד.

למרות כל השחזורים שבוצעו, נותרו פערים מהותיים שבגינם לא נתקבל הסבר, אך רואה החשבון המבקר הניח את דעתו שאין בפערים שנותרו כדי לגרום להימנעות ממתן חוות דעת על הדוחות הכספיים בכללותם.

יתרה מכך, רואה החשבון הקודם (שנפטר) הסתייג בחוות דעתו בשל אי הצגת דוחות כספיים על פי סכומים מדווחים. נושא זה תוקן בדוחות הכספיים המבוקרים בסיוע רואה החשבון החדש (כיוון שהחברה הוקמה בשנת 2004, עליה להוסיף רק ביאור במסגרת המדיניות החשבונאית והדבר בא על פתרונו).

  

מובא להלן נוסח חוות הדעת המסויגת על הדוחות הכספיים של החברה:

דוח רואה החשבון המבקר

לבעלי המניות של אבגד בע"מ

ביקרנו את המאזן המצורף של אבגד בע"מ (להלן – החברה) ליום 31 בדצמבר 2008 ואת דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2007 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר אחר אשר הדוח שלו עליהם מיום 24 באוקטובר 2009 כלל חוות דעת מסויגת כיוון שהצגת הדוחות הכספיים היתה על בסיס ערכים נומינליים ולא בסכומים מדווחים כנדרש על פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

כתוצאה מפטירת האחראי על הנהלת החשבונות בתקופה המתייחסת לתקופת הביקורת אבדו מסמכי המקור ששימשו בסיס לרישומי הנהלת החשבונות. לפיכך, הנהלת החברה אספה מסמכים שהיוו חלף מסמכי מקור, ואלה שימשו ראיות לשחזור הנהלת החשבונות ובסיס לעריכת הדוחות הכספיים. לו היינו יכולים להשלים את הביקורת על פי מסמכי המקור שאבדו, יתכן שהיו באים לתשומת ליבנו עניינים המצביעים על כך שנחוצות התאמות במידע הכספי הנ"ל.

לדעתנו, פרט להשפעה האפשרית של שחזור הנהלת החשבונות כתוצאה מאובדן מסמכי המקור כמתואר בפסקה הקודמת, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של החברה ליום 31 בדצמבר 2008 ואת תוצאות פעולותיה לשנה שהסתיימה באותו תאריך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP).

                                                                                                            תאריך וחתימה

                                        בברכה,

אריאל פטל, רואה חשבון

מחלקה מקצועית אליוט ישראל

דוח זה הינו נייר עמדה בלבד. אין להפיצו ו/או לצטטו ו/או לעשות בו שימוש אחר במלואו או בחלקו, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד שלישי כלשהו לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש או להסתמך עליו.

*          *          *


[1] חילופי רואי חשבון למתן שירות מקצועי (ראיית חשבון, הנהלת חשבונות ועוד) מחייבת פנייה לבקשת הסכמה לחילופים מנשיא לשכת רואי חשבון או מי מטעמו-על פי כלל 16 לכללי התנהגות מקצועית של לשכת רואי חשבון.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support