חובות למניעת הלבנת הון החלות על רואי חשבון ועורכי הדין

אורי גולדמן, עו”ד

מאת עו”ד אורי גולדמן

ממשרד גולדמן ושות’ המתמחה בחוק איסור הלבנת הון

כידוע לציבור רואי החשבון ועורכי הדין החובות החלות עליהם כ”נותני שירות עסקי” בהתאם לחוק איסור הלבנת הון כבר עברו חקיקה, הן בחוק והן בצו, ותחולתן היא החל מ- 2.9.2015.

בכלליות- החובות שיוטלו הן: חובות זיהוי, חתימה על “טופס הכר את הלקוח” והערכת סיכון, בדיקה מול “רשימה” שתפרסם הרשות לאיסור הלבנת הון ושמירת מסמכים.

לנוחיותכם, רצ”ב הקישוריות למסמכים הבאים באתר משרד המשפטים:

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס’ 13), התשע”ד-2014

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים, של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ה- 2014.

שאלה: האם כבר חלות על עו”ד ורו”ח החובות על פי תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון ?

תשובה: לא. אמנם החוק והצו פורסמו, אך סעיף התחולה קובע שהם יחולו על נתינת שירות עסקי החל מיום 2.9.15 (“יום התחילה” = יום כניסת הצו לתוקף בהתאם להוראות המעבר).

שאלה: האם החובות יחולו על כל פעולה שמבצע עו”ד / רו”ח עבור לקוח ?

תשובה: לא. החוק מגדיר “מתן שירות עסקי” כנתינת שירות באחת הפעולות הספציפיות כדלקמן:

קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי נדל”ן;

קנייה או מכירה של עסק;

ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים הבאים: חבר בורסה, מנהל תיקים, מבטח וסוכן ביטוח, חברה מנהלת קופות גמל, בנק הדואר;

קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;

הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

(להלן: “שירות עסקי” או “פעולות המקימות חובות”)

שאלה: האם “ניהול כספים” או ניהול חשבונות של לקוח באחד התאגידים המצויינים כולל ביקורת של רו”ח?

תשובה:  אמנם טרם פורסמה עמדת לשכת רוה”ח / מועצת רוה”ח ה”רישמית”, אך בהתאם למו”מ שנערך עד כה עולה, כי תחום הביקורת יוחרג מתוך הגדרת נתינת שירות עסקי, דהיינו לא יחולו עליו החובות.

שאלה: מה הן החובות שהוטלו על “נותן שירות עסקי” ?

תשובה: חובות זיהוי- ובכללן חובה שבטרם נתינת שירות עסקי כאמור, ימלא הלקוח טופס המפורט בצו (“טופס הכר את הלקוח” בדומה לזה שקיים בבנקים).

חובת ביצוע “הערכת סיכון” ובמסגרתה גם חובת בדיקה מול “רשימה” שתפרסם הרשות לאיסור הלבנת הון באתר אינטרנט.

בנוסף, חובת שמירת מסמכים ל- 5 שנים. הכוונה היא ל”טופס הכר את הלקוח” שמולא לפי הצו לרבות כל מסמך שנמסר לצורך זיהוי ואימות הלקוח (למעט מסמכים ששימשו להערכת הסיכון).

שאלה: כתוב בחוק שנדרשת בדיקה של נותן השירות מול “רשימה” – מה הכוונה ?

תשובה: “הרשימה” – הינה רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור ושקישור אליה פורסם באתר האינטרנט של הממונה; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן השירות העסקי בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור ונותן השירות העסקי לא קיבל הודעה על ביטולה.

יצויין, כי על פי נוסחו של הצו, נותן שירות עסקי יבדוק אל מול הרשימה אם מצויים בה שם או מספר זהות של הלקוח, הנהנה ובעל השליטה טרם מתן השירות העסקי וכן כל שישה חודשים את עדכון הרשימה לגבי כל הלקוחות המקבלים ממנו שירות עסקי.

לנוחיותכם, רצ”ב קישורית שמפורסמת בשלב זה באתר הרשות לאיסור הלבנת הון: רשימת ארגוני ופעילי טרור.

הפרשנות המחייבת היא הפרשנות על פי דין ובהתאם להנחיות “הרשמיות” שיפורסמו. אין האמור להלן מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

שאלה: בזמנו כולם דיברו על כך שתהיה חובת דיווח של עו”ד ורו”ח, מה קרה עם זה ?

תשובה: אכן בתחילה, בעקבות לחץ מאירגונים בינלאומיים, היתה כוונה של הרשויות להטיל על עו”ד ורו”ח חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, אך הדבר גרר התנגדות עזה מצד הלשכות. במהלך מו”מ ארוך וממושך של הלשכות עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומשרד המשפטים הגיעו הצדדים בסופו של דבר למתווה אשר אושר על ידי המחוקק במסגרת התיקון לחוק והצו כאמור. למעשה “חובות הדיווח” המקוריות שהיו מתוכננות “צומצמו” לכדי חובת זיהוי (והערכת סיכון) וחובת שמירת מסמכים.

שאלה: האם החובות על פי התיקון מחליפות את כל החובות והדיווחים האחרים שהיו מוטלות עד כה על נותני שירות עסקי ? הרי כשאני עורך עבור לקוח עסקת נדל”ן הוא מגיש באמצעותי מש”ח לרשות המסים, האם אין כאן כפל?

תשובה: התיקון בא להוסיף על החובות הקיימות הן בחוק איסור הלבנת הון והן בחוקי אחרים, לרבות חוקי המס, וקובע חובות ספציפית של זיהוי ושמירת מסמכי הזיהוי. גם אם הדיווח מוגש במסגרת מש”ח, הרי שמילוי המש”ח אינו בא במקום החובות החדשות. בנוסף, בכל מקרה מחויב נותר השירות העסקי לחובות החדשות.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support