חברה משפחתית – חוזר מ”ה 1/2014 בעקבות תיקון 197

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

ב – 19 במאי 2014 פרסמה רשות המיסים את חוזר 1/2014 אשר מטרתו לפרט את השינויים אשר בוצעו בכל המתייחס לחברה משפחתית.

נתייחס במבזקנו זה למספר נושאים מתוך ההתייחסות בחוזר:

אי תחולת הוראות המעבר על מי שהודיע על בחירתו עד 31.7.2013 – במסגרת החוזר פוזרה עננה שהייתה קיימת ביחס לחברה שהודיעה עד 31.7.2013 על בחירתה להיחשב כמשפחתית בשנת 2014.

בחוזר נקבע כי על חברות שהודיעו כאמור לא יחולו הוראות המעבר, דהיינו לא יחויבו בדיבידנד רעיוני. כמו כן, במכירת נכסיהם לא יחולו הוראות הליניאריות כפי שחלות על חברה שהגישה בקשה כאמור החל מיום  1.8.2013 ועד  1.12.2013.

אי תחולת הוראות המעבר על זכויות במקרקעין – במבזקנו מספר 511 הבענו עמדתנו כי הוראות חישוב מס השבח הליניארי שנקבעו לגבי חברות שהגישו בקשה להיחשב כמשפחתיות לשנת 2014  בתקופת המעבר, אינן רלוונטיות ככל הקשור לזכויות במקרקעין, שכן הללו אינן באות בגדר נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

בהתאם לפרשנותנו זו, בעת מכירת נכסי מקרקעין בעתיד יחול על השבח הראלי מס שבח חד שלבי כמכר בידי יחיד ולא תחול הקביעה כי לגבי חלק השבח הריאלי  שעד 31.12.2013 יחול מס שולי.

בחוזר שפורסם עתה, אין כל התייחסות בהוראות המעבר לסוגיית מיסוי נכסי מקרקעין, זאת אף שלמיטב הבנתנו הסוגיה עמדה לנגד עיני רשות המיסים בכותבה את החוזר.

לאור האמור אנו סבורים כי אין שינוי בפרשנותנו דלעיל, וכי להוראת המעבר אין תחולה בכל הקשור בזכויות במקרקעין.

מועד אירוע ותשלום המס בחלוקת דיבידנד רעיוני – בהתאם להוראות החוזר על בעלי המניות בחברה שהפכה למשפחתית בתחולת הוראות המעבר, לדווח על הכנסה מדיבידנד רעיוני, כבר בדוח לשנת 2013 על אף שמועד תשלום המס יהיה עד 31.12.2017. רשות המיסים קובעת כי מועד אירוע המס הינו 2013 על כל המשתמע מכך, לדוגמא לעניין זיכויים, מס יסף, הפסדים ועוד. יצוין כי אף שהחוק והחוזר בעקבותיו קובעים כי ככלל לא יידרש תשלום קרן המס עד ליום 31.12.2017 וכן לא יחושבו ריבית והצמדה על חוב המס כאמור שיצמחו עד מועד זה, הרי שלא מצינו בחוזר הנחייה לביצוע הקפאה טכנית של חוב זה. אנו קוראים לרשות המיסים ליצור “שדה” מיוחד לשידור הדיבידנד הרעיוני, אשר לא יקים חוב לתשלום מיידי. אחרת, יש להניח שיהיו טרדות רבות לנישומים ולרשות המיסים לביצוע הקפאות חיובים שהמחשב יצור לנישומים כבכל חוב מס.

“הפרה חלקית של דחיית המס” – במסגרת הוראות המעבר נקבע כי דחיית תשלום המס בגין הדיבידנד הרעיוני עד 31.12.2017, מותנית באי משיכת כספים בתנאים מסוימים (הלוואה, דמי ניהול וכו’). רשות המיסים פרסמה עמדתה המקלה לפיה משיכה חלקית של סכומים כאמור לא תשלול את הדחייה על כלל העודפים, אלא רק על הסכום שנמשך כאמור.

כמו כן עמדת רשות המיסים הינה כי בשל הפרה בגין הלוואה שנטל בעל המניות מהחברה, יחולו הפרשי ההצמדה והריבית כבר מיום 31.12.2013 ואילך, בעוד שבשל הפרה בגין תשלומי יעוץ, דמי ניהול וכד’, יחולו הפרשי הצמדה וריבית ממועד ביצוע התשלומים בפועל בלבד.

 ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח (משפטן) ישי כהן ולרו”ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support