חברה משפחתית – הגיגים נוספים בהוראות המעבר ב”חוק ההסדרים”

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

החברה המשפחתית מהפכה של ממש, ובין השאר נקבע כי חברה תוכל לבקש להיות חברה משפחתית, רק אם תעשה כן, תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. עם זאת, נקבע בהוראת המעבר כי חברות שלא היו משפחתיות בשנת 2013 תוכלנה לבקש להיחשב ב – 2014ואילך כמשפחתיות, אם תבקשנה זאת בתקופה שבין ה – 1.8.2013 ועד ה – 30.11.2013. לבקשה כאמור יש “מחיר”:

ראשית יראו את כל עודפיה ליום 31.12.2013 (אין הגדרה לכך) שאילו חולקו היו מתחייבים במס כדיבידנד – כמחולקים!!

(אמנם ניתנת דחיית מס ללא ריבית והצמדה עד ליום 31.12.2017 – “תקופת הדחיה”).

שנית נקבע כי כל נכס שהיה בבעלות החברה ביום 31.12.2013, ויימכר על ידה כמשפחתית מאוחר יותר, יחולק רווח ההון בגינו לינארית:
על חלק התקופה שמיום רכישת הנכס ועד ה – 31.12.2013, יחול מס בשיעור השולי הגבוה ביותר. על יתרת רווח ההון, יחול מס רווח הון בשיעור 25% או 30% לפי העניין.

על כך מספר הערות:

מכיוון שהוראת המעבר מדברת על עודפים, ואשר הללו היום ככל הנראה הרווחים החשבונאיים לפי דוחות החברה ליום 31.12.2013, הרי מכיוון שעודפים אלו עלולים להתחייב בידי בעלי המניות כדיבידנד, ראוי לחברות השוקלות להיחשב משפחתיות בשנת 2014 ואילך, לבצע מדיניות חשבונאית שמרנית ביותר בדוחות הכספיים לשנת 2013. על פי מדיניות שמרנית זו ירשמו מלוא ירידות הערך של נכסים והשקעות שונות, וירשמו כל סוגי ההתחייבויות וההפרשות הצפויות להיות משולמות על ידי החברה, והכל בכפוף לכללים חשבונאיים, וזאת גם אם הללו לא יוכרו כלל לצורכי מס בשלב זה.

בהתאמה לאמור, נקבע בהמשך הוראות המעבר, כי דחיית תשלום המס על העודפים המחולקים, תבוטל ככל ששולמו למי מבעלי המניות בתקופת הדחייה תשלומים כגון: הכנסת עבודה, דמי ניהול ריבית והפרשי הצמדה, שאינם מרווחים שנצברו החל מיום 1.1.2014 (ואשר לא שולם מס בגינם בעת החלוקה).

אם התשלומים הללו אינם מרווחים “חדשים”, הרי שהללו הינם בשל רווחים קודמים, קרי יש צורך בביצוע הפרשות חשבונאיות כבר בדוחות 2013, כדי לשקף התחייבויות לתשלומים תוצאתיים עתידיים אלו, ובכך יוקטנו העודפים הקיימים בדוחות הכספיים של שנת 2013.

בעניין הטלת שני משטרי מס על מכר נכסים, נראה כי הוראות המעבר אינן חלות על נכסי מקרקעין או זכויות במקרקעין בישראל, באשר הללו אינם “נכס” לעניין מיסוי רווחי הון בפקודה, השואב הגדרותיו מסעיף 88 לפקודה, ובו זכויות במקרקעין מוצאות במפורש מהגדרת “נכס”.

אי לכך וככל שסוגיית העודפים דלעיל, אינה מהווה חסם מהותי, ראוי לחברות בעלות נכסי מקרקעין בישראל, לשקול להגיש בקשה להיחשב כמשפחתיות בשנת 2014 ואילך, מתוך כוונה להחיל את היתרון של מיסוי חד שלבי בשיעורים של יחיד, על מלוא השבח הריאלי.

הדבר ראוי להיבחן בקפידה ומתוך כלל השיקולים, טרם יישומו.

ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע”מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח (משפטן) ישי חיבה.  

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support