השפעת קביעת מעמד רטרואקטיבי של ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח הלאומי

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי
מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 6.1.2016 פירסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל”) חוזר משותף של מינהל הגביה והביטוח ומינהל הגמלאות בנושא “ידועים בציבור”. בחוזר נקבעו כללים אחידים ליצירת חובות בדמי ביטוח ובגמלאות ולתשלום גמלאות, במקרים שבהם נקבע מעמד של ידועים בציבור לתקופה רטרואקטיבית. הוראות החוזר חלים על תיקים פתוחים במועד פרסום החוזר ואילך.
רקע חוקי ופסיקה
הגדרת “אשתו” בחוק הביטוח הלאומי: “לרבות הידועה בציבור כאשתו והיא גרה עימו”.
על פי פסיקה ישנה של בית הדין הארצי יש להשוות את המעמד בביטוח הלאומי של ידועה בציבור לזו של אישה נשואה (דב”ע נד 0/85 – עוזי אורנן ואפרת מיכל נגד המל”ל) והמל”ל נוהג כך משנת 1994.
יש גמלאות שאינן משולמות כאשר מבוטחים הם ידועים בציבור, כמו לדוגמא קצבת שאירים או קצבת תלויים מהמל”ל, המשתלמות לאלמנות “בודדות”. מנגד – בהתקיים תנאים מסוימים עשויים אלו שנשללה מהם הקצבה בשל “הנישואין” לקבלת מענק נישואין בסכום 36 קצבאות.
בעקבות פסק דין בבית הדין הארצי מיום 28.3.2007 (עב”ל 686/05 – סמדר בוארון פינק נ’ המל”ל) שאושר על ידי בג”צ בשנת 2010, נקבע בין היתר כי על המל”ל לשקול התיישנות לגבי חוב בגמלאות שנוצר כתוצאה משינוי מעמד מבוטחת מאלמנה בת קצבה לידועה בציבור, ועל כן נחשבת כ”נישאת מחדש”.
סעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי מגביל תשלום גמלת כסף לתקופה רטרואקטיבית שלא תעלה על שנה, למעט חריגים.
תחולת קביעת מעמד “ידועים בציבור”
כאשר הומצאו הוכחות למצב משפחתי של ידועים בציבור, מועד תחולת המעמד נקבע לפי העולה מן ההוכחות ללא הגבלת זמן. המועד שיקבע יהיה בהתאמה הן לעניין דמי הביטוח והן לעניין גמלאות.
דמי ביטוח
כתוצאה מהשוואת מעמד הידועה בציבור לזה של
אישה נשואה, יתכן שהיא תהיה פטורה מתשלום דמי ביטוח. אם שולמו על ידה דמי ביטוח היא זכאית להחזר עד 7 שנים רטרואקטיבית ממועד קבלת הפניה או המידע בדבר קיומו של המעמד.
תשלום גמלאות
למבוטח המקבל גמלה ונקבע כי יש עמו ידוע/ה בציבור המזכה אותו בתוספת לגמלה לתקופה רטרואקטיבית, תשולם הגמלה מהיום שבו התקבל המידע כפוף לכללי השיהוי בסעיף 296 לחוק. זאת, למעט מקרה של טעות שעשה פקיד המל”ל. לדוגמא כאשר מבוטח הודיע למל”ל על קיומו של ידוע בציבור ובטעות פקיד הביטוח התעלם מכך, יש לשלם לו את הגמלה עד 7 שנים רטרואקטיבית מיום גילוי הטעות.
יצירת חובות בגמלאות
מבוטח שמקבל גמלה התלויה בכך שהוא אינו נשוי – ויש עמו ידוע בציבור, אינו זכאי לגמלה והיא תישלל רטרואקטיבית. ככלל, המל”ל ישלול את הגמלה לתקופה שלא תעלה על 7 שנים מיום גילוי המידע, למעט מקרה בו מבוטח מסר מידע כוזב בדבר קיומו של ידוע בציבור או זייף מסמך רלוונטי. במקרה זה תישלל הזכאות לגמלה מהיום שבו החל להיות ידוע בציבור, אף אם התקופה עולה על 7 שנים.
יצויין כי ככל שמעמד הידועים בציבור נקבע לתקופה של עד 10 שנים אחורה, יווצר חוב גמלאות לתקופה של 7 שנים ומנגד ישולם מענק “נישואין” ויקוזז מהחוב.
מאידך קיומו של מעמד הידועים בציבור לתקופה של יותר מ – 10 שנים אחורה – תשלול גמלאות אחורנית לתקופה של 7 שנים בלבד, אך לא ישולם “מענק נישואין”.
העברה לוועדה לבחינת חובות
מאחר שאסור למל”ל לשלם גמלה שלא על פי חוק (מגבלת השיהוי לפי סעיף 296), ומאידך המל”ל רשאי שלא לגבות חוב (סעיפים 312, 315), הוחלט להעביר לוועדה לבחינת חובות, מצבים שבהם יש חוסר סימטריה בין דרישת חובות לזיכוי בשל גמלאות.
במקרה שהחוב נוצר עקב מרמה – הוועדה לא תאפשר קיזוז על ידי תשלום רטרואקטיבי.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support