הרחבת הזכאות לחישוב מס נפרד(הצעת חוק)

רמי מידן רו”ח

רקע

סעיף 65 לפקודה קובע את העיקרון לפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, באופן מאוחד, כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה החייבת של אחד מהם.

סעיף 66 לפקודה קובע כי ניתן לבקש חישוב מס נפרד במידה ולא קיימת תלות במקורות הכנסה, ובהמשך מפרט מצבים (חזקות) בהם לכאורה קיימת תלות במקורות הכנסה (ולכן לא ניתן לבקש חישוב מס נפרד).

תכלית החזקות הינה למנוע הפחתת מס בלתי נאותה, על ידי העסקה “פיקטיבית” או בשכר לא סביר של בן זוג. בפסקי דין שונים נדונה השאלה האם החזקות שבסעיף 66(ד) הינן חזקות חלוטות או חזקות הניתנות לסתירה. לאמור, האם הנישום יכול להוכיח לפקיד השומה כי למרות קיומם של החזקות, לא קיימת תלות במקורות ההכנסה, ומשכך זכאים בני הזוג לחישוב מס נפרד. בחודש פברואר 2012, ניתן בבית המשפט העליון פסק דין עקרוני (מלכיאלי נ’ פקיד שומה אשקלון) בנושא שבנדון בו נקבע כי בכל מקרה שבו קיימת תלות במקורות הכנסה של בני הזוג, לפי הוראות סעיף 66(ד), תחושב הכנסתם במשותף.

יצוין כי סעיף 66(ה) לפקודה קובע כי ניתן לבקש חישוב מס נפרד גם אם קיימת תלות במקורות הכנסה (בהתאם להוראות הסעיף), אולם זאת רק בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף הנ”ל ועד סכום הכנסה מקסימאלי של כ- 50 אלפי ש”ח בשנה.

הצעת החוק

לאור הוראות סעיף 66 לפקודה והלכת מלכיאלי, ובמטרה לא להפלות לרעה בני זוג העובדים בעסק משותף כאשר מהותית לא קיימת תלות במקורות הכנסה, דהיינו, כאשר העסקתו של בן הזוג חיונית לתפעול העסק והכנסתו סבירה (ביחס לבעל תפקיד דומה בעסק), מוצע להחליף את הוראות סעיפים 66(ד) ו- 66(ה) לפקודה ולאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים בעסק משותף, כדלהלן:

מוצע לאפשר חישוב מס נפרד, במקרים בהם קיימת תלות במקורות הכנסה, לפי הוראות סעיף 66 לפקודה, בהתקיים התנאים להלן:

  1. קיימת נחיצות ליגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג;
  2.    ההכנסה של כל אחד מבני הזוג תואמת את תרומות;
  3.    עבודת בני הזוג אינה מתבצעת מבית מגוריהם, אלא אם כן זהו מקום העיסוק הקבוע והעיקרי של העסק. יודגש כי במידה ולא מתקיימים התנאים דלעיל לא ניתן יהיה לבקש חישוב מס נפרד, ככל שמתקיימת חזקת התלות במקורות הכנסה. אם התבקש חישוב מס נפרד ונמצא כי התנאים דלעיל אינם מתקיימים, מוצע להטיל קנס גירעון בשיעור של 30%.יודגש כי בשלב זה מדובר בהצעת חוק בלבד וקיימת אי וודאות, בין היתר, לגבי הנוסח הסופי ומועד התחילה. להצעה, אם וכאשר תאושר, השלכות משמעותיות על מיסוי בני זוג העובדים בעסק משותף. סוראיה מידן ושות’  רואי חשבון
  4. חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.
  5. אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.  
  6. מועד התחילה המוצע הינו 1 בינואר 2014.
  7. במקביל כאמור יבוטל סעיף 66(ה) לפקודה.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support