הסתמכות על מבקרי חשבונות אחרים בדוחות כספיים מאוחדים הבהרה מספר 1 לתקן ביקורת 9 (חוזר מקצועי מספר 57)

האם וכיצד על רואה חשבון מבקר להתייחס בביקורת דוחות כספיים מאוחדים, למצב בו לחברת הבת, המבוקרת על ידי רואה חשבון אחר, פעילות ניכרת ביחס לדוחות הכספיים המאוחדים?

רו”ח אריאל פטל
קובץ PDF מצורף

הסתמכות על מבקרי חשבונות אחרים

                בדוחות כספיים מאוחדים

                הבהרה מספר 1 לתקן ביקורת 9

                (חוזר מקצועי מספר 57)

מחלקה מקצועית Alliott Group, Israel רשת רואי חשבון ויועצים

  

שאלה:

האם וכיצד על רואה חשבון מבקר להתייחס בביקורת דוחות כספיים מאוחדים, למצב בו לחברת הבת, המבוקרת על ידי רואה חשבון אחר, פעילות ניכרת ביחס לדוחות הכספיים המאוחדים? [דיון נרחב בסוגיה שבנדון ראו בחוזר מקצועי מספר 13].

התשובה בקצרה:

בחודש יולי 2009 פרסמה לשכת רואי חשבון הבהרה לתקן ביקורת 9, המחייבת את רואה החשבון לבצע נהלי ביקורת, כאשר היקף הנכסים וההכנסות (או ההתחייבויות וההוצאות) המבוקרות בידי רואה חשבון אחר הוא ניכר (מעל 50%).

עד מועד הפרסום כאמור, לא נדרש רואה החשבון המבקר לביצוע נהלי ביקורת במקרה האמור.

התשובה בהרחבה:

כידוע, כללי החשבונאות מחייבים הצגת דוחות כספיים מאוחדים במקרים בהם מתקיימת שליטה של ישות אחת בישות אחרת.

תקן ביקורת 9 קובע כי ככלל, רואים את העבודה של רואה חשבון אחר שהוסמך בישראל כעבודה שבוצעה בהתאם לתקנים ולנהלים המקובלים במקצוע. לכן, בהיעדר נסיבות שמראות אחרת, יש לקבל את הנתונים כמות שהם לצרכי איחוד הדוחות הכספיים.

הבהרה מספר 1 לתקן ביקורת 9 של לשכת רואי חשבון מתייחסת לאותם מקרים בהם רואה החשבון המבקר של חברת האם מסתמך על עבודתם של מבקרי חברות הבנות, כאשר שיעור ניכר (העולה על 50%) מיחס הנכסים המאוחדים או ההכנסות המאוחדות בוקרו בידי רואה חשבון אחר. [ההבהרה קובעת כי כשאלה אינם רלוונטיים, למשל בחברות הזנק (START UP), יש לבחון אם מתקיימים התנאים על פי יחס ההתחייבויות המואחדות או ההוצאות המאוחדות].

במקרים בהם ההסתמכות הינה ניכרת כאמור, על רואה החשבון המבקר של חברת האם לבצע נהלי ביקורת נוספים לעניין ביקורת חלק מחברות הבנות, על מנת להניח דעתו כי נעשו ביקורות נאותות על הדוחות הכספיים של אותן החברות המאוחדות עליהן הוא מסתמך במתן חוות דעתו על הדוחות הכספיים המאוחדים.

מטרת יישום הנהלים הנוספים (פירוט בהמשך) היא להגיע לרמת ביטחון (ASSURANCE) לגבי הדוחות המאוחדים הדומה לזו שהיתה מושגת אלמלא הסכומים המבוקרים על ידי מבקרי חברות בנות שעליהם הסתמך מבקר החברה האם היוו שיעור ניכר מהסכומים הרלוונטיים בדוחות המאוחדים. בקביעת היקף הנהלים הנוספים, על המבקר להתחשב, בין היתר, בשיעור שהוא מבקר בעצמו, ברמת סיכון הביקורת בחברות שאינן מבוקרות על ידו, ובהיקף ואופי הנהלים הנוספים שהוא מבצע לגבי החברות שיבחרו על ידו.

הנהלים הנוספים אשר נדרש מבקר החברה האם לבצע הינם[1]:

  • א. עיון בניירות עבודה (של מבקרי החברות הבנות) בעלי חשיבות מרכזית לביקורת, על פי שיקול דעתו של מבקר החברה האם. העיון יתייחס להערכת סיכוני הביקורת, לביקורת שבוצעה בסעיפים מהותיים ולנושאים שנידונו עם מבקרי חברות הבנות.
  • ב. הבנת תוצאותיהן העסקיות של אותן חברות, הטיפול החשבונאי בסוגיות מהותיות וכד’.
  • ג. השגת הבנה של החברות הבנות וסביבתן העסקית. (ההבנה הנדרשת הינה נמוכה בהשוואה לזו הנדרשת ממבקרי הבנות וניתן להשיגה באמצעות נהלים א’ ו-ב’ לעיל).
  • ד. נהלים נוספים-כפי שימצא לנכון המבקר. נהלים נוספים כאמור, יושפעו, בין היתר: (1) מהערכת הפריט, מידת המהותיות שלו מכלל פעילות הקבוצה, חשיבותו האיכותית ו/או הפיננסית והסיכון הטמון בו; (2) מהניסיון ו/או היכולת המקצועית של צוות הביקורת של חברת הבת; (3) מהתשובה לשאלה האם מערכת בקרת האיכות של משרד רואה החשבון המבקר של החברות הבנות פועלת בסביבת פיקוח דומה לזו שבישראל.
  • ההבהרה קובעת בנוסף, כי על מבקר החשבונות של חברת האם לקיים תקשורת ישירה עם מבקרי חברות הבנות לפני תחילת הביקורת כדי לדון עמם בתכנון הביקורת ובמידת הצורך ייתן להם הנחיות ודגשים.
  • ההבהרה לתקן חלה גם על סקירה של מבקר החברה האם על דוחות כספיים ביניים מאוחדים.

                                                                בברכה,

                                                                                        אריאל  פטל

                                                                                        רואה חשבון

דוח זה הינו נייר עמדה בלבד. אין להפיצו ו/או לצטטו ו/או לעשות בו שימוש אחר במלואו או בחלקו, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד שלישי כלשהו לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש או להסתמך עליו.

*          *          *


[1] מובהר כי הנהלים הנוספים הנדרשים אינם מהווים ואינם נדרשים להוות ביקורת מלאה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support