הלכת בוחניק

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: רו”ח אורנה צח (גלרט), חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט)

תמצית עובדתית

 1. עמוס בוחניק (להלן: המבוטח) נפגע בשתי תאונות עבודה: ביום 11.10.2001 וביום 30.08.2006. שכרו הרבעוני טרם הפגיעה הראשונה היה 30,481 ₪, והשכר ברבעון טרם הפגיעה השנייה 28,653 ₪.
 2. בגין כל אחת מהתאונות בנפרד, קבעה לו ועדה רפואית של המל”ל, דרגת נכות בשיעור של 53% לצמיתות.
 3. במקרים בהם חיבור שיעורי הנכויות עולה על 100%, מעניק המל”ל גמלה לפי השיעור שנקבע לגבי הפגיעה האחרונה, בעוד שלגבי הפגיעה המוקדמת מעניק המל”ל גמלה לפי דרגת נכות המשלימה ל-100%.
 4. לטענת המבוטח, הפרשנות הנכונה של החוק היא שיש לאשר לתת גמלה בשיעור של 100%, לפי התאונה שבה בסיס הגמלה גבוה יותר.
 5. לטענת המל”ל, על פי החוק אין כפל גמלאות בגין פרק זמן אחד. סעיף 320(ג) קובע את שיעור הקצבה המירבית שלא תעלה על הקצבה שהייתה ניתנת אילו דרגת הנכות הייתה 100%.
 6. לפיכך, יש לקחת בחשבון קצבה מירבית בהתאם לשכר קובע שהיה טרם הפגיעה האחרונה. תכלית החוק, שמבוטח לא יוכל להפסיד יותר מ – 100% מכושרו להשתכר ולכן יש להתבסס על השכר לפני הפגיעה האחרונה.
 7. החלטת בית הדין האזורי
 1. בית הדין מקבל את עמדת המל”ל במלואה על טיעוניו.
 2. בית הדין מוסיף כי מדובר במבוטח שנפגע וכבר מקבל גמלאות בגין נכות קודמת: החוק קובע תקרה מירבית לתשלום נכות. התקרה לתשלום קצבה נגזרת מהכושר שנבחן שהיה למבוטח לפני הפגיעה האחרונה. כלומר המל”ל צריך לקחת בחשבון קצבה מירבית בהתאם לשכר הקובע שהיה למבוטח לפני הפגיעה האחרונה.
 3. דיון והחלטת בית הדין הארצי
 1. נקודת המוצא של החוק, שכל תאונת עבודה עומדת בפני עצמה, הן לצורך קביעת שיעור הנכות והן לצורך קביעת בסיס השכר.
 2. לדעת בית הדין הארצי, המחוקק החריג באופן מפורש את הסיטואציה הנדונה בה מבוטח נפגע ב-2 תאונות עבודה שונות או יותר  – ובגין כל אחת מהן זכאי לקצבת נכות – מהאיסור הכללי על קבלת כפל גמלאות בכפוף לתקרה הנקובה באותו סעיף.
 3. לדעת בית הדין , המחוקק מצא לנכון להבהיר כי קבלה של 2 קצבאות נכות מעבודה (או יותר) יכולה להתבצע במקביל מבלי שתיחשב כגמלת כפל, כל עוד אין חריגה מהתקרה הנקובה בסעיף (100%).
 4. כיוון שמדובר בתקרה, שעשויה להביא להפחתת אחת הקצבאות לעומת החישוב הרגיל שנקבע על ידי המל”ל, לא מצא בית הדין הצדקה “בהתחשב בתכליתו הסוציאלית של החוק לפרש את התקרה באופן שיצמצם את שיעורה מעבר לנדרש לפי לשון הסעיף ותכליתו”.
 5. מבחינה תכליתית, מטרת קצבת הנכות מעבודה להוות “תחליף הכנסה” ולתת מענה לפגיעה בכושר השתכרות של המבוטח כתוצאה מפגיעה בעבודה. על מנת להגשים את התכלית הסוציאלית של החוק, יש לחשב את התקרה לפי כושר ההשתכרות המרבי של המבוטח.
 6. בית הדין סיים וקבע כי כל קצבת נכות בגין כל תאונת עבודה תחושב לפי שיעור הנכות ובסיס השכר שנקבע לגביה, כפוף לתקרה שתחושב לפי דרגת הנכות המצטברת שמשתלמת למבוטח לפי השכר הגבוה ביותר.
 7. לאור הפסק אנו מציעים למבוטחים מקבלי גמלאות פגיעה מעבודה שנפגעו בשתי תאונות נפרדות או יותר, לבצע בדיקה בדבר הגדלת הגמלה המגיעה להם. ההגדלה כאמור אמורה להינתן גם אחורנית, לתקופה העולה על שנה.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support