הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים

מערכת האתר

הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים

יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירת מגורים, אחת או יותר, והמשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד, או לשוכר שהוא חבר בני אדם שקבע לעניין זה נציב מס הכנסה (מוסד שעיקר פעילותו קליטת עליה, בריאות או סעד ופעילות המוסד אינה למטרת רווח),ואשר הכנסתו מאותה דירה/דירות אינה עולה כדי הכנסה מ”עסק” לצרכי מס, זכאי לבחור בין שלוש חלופות מיסוי:

חלופת הפטור

בשנת 2010 קיים פטור ממס בשל הכנסה מדמי שכירות עד לתקרה חודשית של 4,680 ש”ח ובחישוב שנתי עד 56,160 ש”ח.

יחיד שהכנסתו הנ”ל עולה על התקרה יהא פטור ממס על ההכנסה מדמי השכירות עד לגובה התקרה בניכוי ההפרש שבין ההכנסה בפועל מדמי שכירות לתקרת הפטור.

חלופת תשלום מס סופי – 10%

יחיד המשכיר דירת מגורים אחת או יותר רשאי (לפי החלופה הקבועה בסעיף 122 לפקודה) לשלם  מס סופי בשיעור 10% על הכנסותיו מדמי השכירות וזאת ללא מגבלת תקרה. בתיקון מספר 159 לפקודת מס הכנסה נקבע לגבי מועד התשלום, כי ניתן יהיה לבצע את תשלום המס בתוך 30 יום מתום שנת המס ועד 30 בינואר של השנה העוקבת .

חלופת מיסוי מלא על פי דוח רווח והפסד

לנישום קיימת הזכות לבקש ולשלם מס מלא על הרווח הנובע מהכנסות דמי שכירות וזאת לאחר התרת ניכוין של ההוצאות הקשורות לדירות המושכרות ובכללן: פחת, ריבית, ביטוח, תיקונים וכד’.

עלינו לציין:

על פי גישת הנציבות, בעת מכירת דירת המגורים יופחת משווי הרכישה פחת בשיעור הקבוע בתקנות וזאת באותם מקרים בהם הנישום בחר בתקופת ההשכרה במסלול הפטור או במסלול חיוב ב-10% מס.

לגבי דמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל, באם ההכנסות אינן מגיעות לכדי הכנסה מעסק, יחיד רשאי לשלם על ההכנסות כאמור מס בשיעור סופי של 15% וזאת במקום המס השולי החל עליו.

יחיד אשר יבחר לשלם מס סופי בשיעור 15% אינו זכאי לתבוע הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה, לרבות זיכוי בגין המס הזר במידה ושולם בחו”ל, למעט הוצאות פחת הניתנים לניכוי.

שיקולי ביטוח לאומי

סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי פוטר מדמי ביטוח ומס בריאות הכנסות מהשכרה למגורים, כאשר הן פטורות ממס הכנסה לפי החוק או אם שולם עליהן מס בשיעור של 10% לפי מסלול סעיף 122 לפקודה.

לפיכך, הכנסות מהשכרה למגורים העולות על תקרת הפטור החודשית או שלא שולם עליהן מס מחזור במסלול ה-10% מההכנסות מהשכרה, עלולות להיות מחוייבות גם בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support