הימנעות בחוות דעת על דוח ההתאמה למס (חוזר מקצועי מס’ 60)

30 בנובמבר 2009

 לכבוד

ALLIOTT GROUP, ISRAEL

  

א.ג.נ.,

הנדון:       הימנעות בחוות דעת על דוח ההתאמה למס

                (חוזר מקצועי מספר 60)

מחלקה מקצועית Alliott Group, Israel רשת רואי חשבון ויועצים

  

חוות דעת על דוח ההתאמה למס:

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, חבר בני אדם (למעט שותפות) יגיש דוח התאמה למס, נוסף על הדוחות הכספיים. דוח ההתאמה למס הינו דוח המתאם את הרווח/ההפסד לפי דוח רווח והפסד לרווח/הפסד לצרכי מס הכנסה. לדוח ההתאמה למס יש לצרף חוות דעת של רואי חשבון.

שאלה:

כיצד על רואה החשבון המבקר להתייחס בחוות דעתו על דוח ההתאמה למס כאמור, אם עקב הגבלה בביקורת, הוא אינו יכול לאמת את ערך המלאי בדוחותיה הכספיים של חברת אבגד בע”מ, ולפיכך הוא נמנע מלחוות דעה על הדוחות הכספיים של החברה? בנוסף, נסח את חוות הדעת על דוח ההתאמה במקרה המתואר.

תשובה:

עקב הימנעותו ממתן חוות הדעת על הדוחות הכספיים, על רואה החשבון המבקר להימנע ממתן חוות הדעת על דוח ההתאמה לצורכי מס המתייחס לאותה שנה, שכן הדוחות הכספיים מהווים את הבסיס לדוח ההתאמה.

מובא להלן נוסח ההימנעות ממתן חוות דעת על דוח ההתאמה.

 

  

אבגד בע”מ

דוח התאמה לצורכי מס הכנסה לשנת 2008

דוח רואה החשבון המבקר

נתבקשנו לבדוק את דוח ההתאמה של אבגד בע”מ לשנת המס 2008 (אליו צורפו הטפסים המסומנים בחותמתי לשם זיהוי), המתאם את הרווח של החברה לפי דוח רווח והפסד שלה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008 להכנסה החייבת שהוצהרה על ידה לצורכי מס הכנסה, לשנת המס האמורה.

דוח רואה החשבון על הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2008, כולל הימנעות ממתן חוות דעת על הדוחות הכספיים האמורים, עקב הגבלה בביקורת, המתייחסת למלאי החברה.

בשל ההשפעה הניכרת האפשרית של ערך המלאי על הדוחות הכספיים ו/או על חשבון ההתאמה הנ”ל, אותו לא יכולנו לאמת, כאמור לעיל, אין אנו יכולים לחוות את דעתנו, כי ההתאמה הנ”ל נערכה בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס הכנסה (תאומים בשל אינפלציה) התשמ”ה – 1985.

                                                                                     בכבוד רב,

                                                                                                      שרון   ברכה

                                                                                                      רואת חשבון

רעננה, 30 בנובמבר 2009.

                                                                בברכה,

                                                                                        אריאל  פטל

                                                                                        רואה חשבון

דוח זה הינו נייר עמדה בלבד. אין להפיצו ו/או לצטטו ו/או לעשות בו שימוש אחר במלואו או בחלקו, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד שלישי כלשהו לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש או להסתמך עליו.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support