האם ניתן לקזז מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד שנת משבח מקרקעין?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

בתיקון 118 לפקודה נקבע שמקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו החל משנת המס 1999 שלא קוזזו מהמס יועברו לשנים הבאות כשהן צמודות למדד. כמו כן נקבע באותו תיקון שמקדמות בגין הוצאות עודפות ניתנות לקיזוז ממס שבח מקרקעין.

בפסק דין “גרנות” נקבע שמקדמות בגין הוצאות עודפות מועברות ששולמו גם לפני שנת 1999 יהיו צמודות למדד.

השאלה שנשאלת היא, האם ניתן לקזז מקדמות בגין הוצאות עודפות ששולמו עד שנת 1998,שנה לפני התיקון, (לפי אותו רציו של פסק דין גרנות) משבח מקרקעין שנוצר לדוגמה בשנת 2007. ואם כן האם בסכום נומינלי או משוערך?

 

תשובה:

 

כפי שפרטת בהרחבה אכן קיזוז המקדמות כנגד השבח תוקן רק במסגרת תיקון 118 ושינה את עמדתה של הרשות בעניין זה, היכולת להשליך קביעת ביהמ”ש העליון בעניין תאום המקדמות גם לשאלתך מוטלת בספק רב ואינה הנושא אשר נידון כלל, כך שניתן לנסות ולטעון כנגד פסיקת העבר ו/או עמדת רשות המיסים כפי שבאה לידי ביטוי בחבק

לגבי מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו או שיש לשלמן עבור השנים שעד וכולל 1998 ימשיך לחול הדין הקודם לפיו:

3.2.1    המס כהגדרתו בפקודה הינו מס הכנסה ומס חברות המוטלים עפ”י הפקודה.

סעיף 48ב לחוק מס שבח מקרקעין קובע, כי לעניין שיעורי המס והזיכויים ממנו יראו את השבח כהכנסה חייבת, כלומר השבח אינו בגדר הכנסה חייבת למעט לעניין שיעורי המס והזיכויים. כך גם עולה מפס”ד קנדה דיבלופמנט[2].

לגבי מס שבח ששולם נאמר, בסעיף 48ב(1), כי יראוהו כמקדמה על חשבון מס הכנסה אך אין הוא בגדר מס כמשמעותו בפקודה.

3.2.2    סעיף 181ג לפקודה בנוסחו הקודם קבע, כי תשלום מקדמות בגין הוצאות עודפות העולה על סכום המס שהנישום חייב באותה שנה, יקוזז בשנים הבאות כנגד המס המוטל על הכנסתו באותו עסק או משלח יד.

קיזוז כנגד מס בעתיד

הקיזוז עפ”י סעיף זה נועד לאפשר קיזוז מס בגין הוצאות עודפות כנגד הכנסה הצומחת מביטול אותן הוצאות.

3.2.3    בפסק דין גבור סברינה[3] קבע בית המשפט, כי לא ניתן לקזז עודף מקדמות בגין הוצאות עודפות כנגד מס שבח משתי סיבות מצטברות:

א.      מס שבח מקרקעין אינו נכלל בהגדרת מס הכנסה שבסעיף 1 לפקודה. לפיכך הוראת קיזוז עודף המקדמות המופיעה בסעיף 181ג לפקודה אינה חלה על מס שבח מקרקעין.

ב.       כדי לאפשר קיזוז עודף מקדמות בגין הוצאות עודפות כנגד מס שבח דרושה הוראה ספציפית שאינה קיימת”

אך נראה כי טענה זו אינה נקייה מספקות. – לעמדה המאפשרת ניכוי כאמור ניתן להוסיף את שינוי הגישה של הרשות בשנים האחרונות בעניין אפשרות ייחוס שבח לנישום מייצג בחברה משפחתית ובחברה בית ובכך מקבלת למעשה הרשות כי לעניינים מסויימים השבח כן נחשב הכנסה חייבת.

נוסיף ונציין כי כמו בפס”ד גרנות תיקון החקיקה לא מעיד על הסדר שלילי בעבר.

במידה והסכום מותר לניכוי אזי בהתאם להלכת גרנות הרי שראוי כי יהיה צמוד.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support