האם ניתן להכיר כהוצאה בונוסים עבור שנת 2010 ששולמו עד מרץ 2011?

בונוס לעובדים לבעלי שליטה, הכללים שונים. קראו את תשובת מחלקת המסים של קבוצת אליוט

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

שאלה:

 

האם ניתן להכיר כהוצאה בונוסים עבור שנת 2010 ששולמו  ונוכה מהם מס במקור עד מרץ 2011?

האם לדווח זאת במסגרת שכר 1/2011 ולא בדוח מתקן לשנת 2010 ?

תשובה:

 

אם מדובר בעובדים רגילים אזי לא חל סעיף 18(ב) ולכאורה במידה והחברה מדווחת על בסיס מזומן הרי שהפרשה לבונוס שניתן באופן ברור לייחס לשנים קודמות תותר בניכוי גם אם לא בוצע המהלך “המיוחד” של ניכוי במקור ודיווח מיוחד.

אם בבעלי שליטה עסקינן אז רלוונטיות ההוראות המיוחדות – ראה לעניין זה הוראות החבק המהותיות והטכניות פרוצדוראליות.

פרשנות: סעיף 18(ב) לפקודת מס הכנסה

כדי למנוע את העיוותים שתוארו לעיל, תוקן הסעיף כך, שההוצאה לחברה תוכר רק אם התמלא אחד מהתנאים הבאים:

א.      אם שולמו התשלומים האמורים במהלך שנת-המס שבה נדרשת ההוצאה.

ב.       אם מקבל התשלום כלל את התשלומים האמורים בהכנסותיו לשנת-המס שבה נדרשת ההוצאה, והמס בגין התשלומים נוכה במקור לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת-המס והועבר לפקיד-השומה בתוך 7 ימים מיום הניכוי כשהוא צמוד מתום שנת-המס או תקופת השומה המיוחדת ועד מועד הניכוי. ניכוי ייעשה לפי טבלות הניכוי שהיו בתוקף בתום שנת-המס האמורה.

יצוין, שאם נוכה המס מתשלומים אלה אחרי שלושת החודשים האמורים, לא תותר ההוצאה אלא בשנה שבה שולמו.

במקביל נקבע בסעיף 164, כי במסגרת ההכנסות שהמשלם אותן או האחראי לתשלומן חייב לנכות מהן מס במקור נכללים גם הסכומים והתשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב), כאמור בפסקה (6) להגדרת “משכורת” בתקנות מס-הכנסה ומס-מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), התש”מ-1980. שיעור המס שחל על סכומים כאמור נקבע בתקנה 6(ב) לתקנות הנ”ל, והוא שיעור המס המירבי על ההכנסה ממשכורת.

3.     הנחיות לביצוע

3.1    הוכנו טפסים מיוחדים 102ג (עם קוד 67) לדיווח על תשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב). בכל מקרה של תשלום מענק יש לציין בטופס שנה שלמה.

3.2    על תשלום זה יש למסור דו”ח אך ורק בטופס המיוחד הנ”ל.

הנחיה בנדון הועברה למעבידים שפנקסי 102 שלהם ממוכנים.

הטופס נועד להבטיח קבלת הניכויים מתשלומים אלה בצירוף מלוא הפרשי- ההצמדה והריבית, ולצורך זה הוקצה שדה נפרד.

עם קליטת הטופס הנ”ל במחשב, יחושבו הריבית והפרשי-ההצמדה המגיעים בשל תשלום זה על-פי החוק, ואם יתברר שלא שולמו הריבית והפרשי-ההצמדה כאמור, לא יוכר התשלום כהוצאה.

חשוב לציין, כי מענק או תשלום אחר לפי סעיף 18(ב), שהפרשי-ההצמדה והריבית בגינם לא הועברו עם כל סכום המענק במועד שנקבע, לא יוכרו כהוצאה גם אם שולם חלק מהפרשי ההצמדה.

3.3    אופן חישוב ההצמדה או הריבית

בכל מקרה של קבלת דו”ח עם קוד 67 על-ידי המחשב, תיבדק שנת-המס של החברה. הנתון יילקח על-ידי המחשב ממערך העצמאיים והחברות.

יחושבו ריבית והפרשי-הצמדה מתום שנת-המס (או תקופת השומה המיוחדת) ועד למועד הניכוי במקור המתייחס לתשלומי החברה לבעלי-השליטה.

המדד לתחילת החישוב יהיה המדד האחרון הידוע בתום השנה. (לשנת-מס המסתיימת במרס יהיה מדד פברואר המדד ההתחלתי, לשנת-מס המסתיימת בדצמבר יהיה המדד ההתחלתי מדד נובמבר).

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support