האם אפשר לפרוס אחורנית פיצויי פיטורין?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ
קובץ PDF מצורף

שאלה:

 

האם אפשר לפרוס אחורנית פיצויי פיטורין?

תשובה:

 

רצ”ב הוראות החבק בעניין – יצויין כי בהתאם לפס”ד שרל שבטון נקבע כי הפריסה הינה מהותית ולא טכנית בלבד רצ”ב לצורך זה מבזק מס בעניין.

לשאלתך ע”פ סעיף 8(ג) לפקודה ניתן לפרוס את פיצוי הפיטורין עד 6 שנים אחורה, המסתיימות בשנה שבה נתקבל המענק .

סעיף 8: פריסת הכנסה

 (ב)     שדמי-פדיון-חופשה יחולקו בחלקים שווים לתקופה שלא תעלה על שש שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבלו, אך לא יותר ממספר שנות-עבודתו;

(ג)      שאותו חלק ממענק-הפרישה או מענק-מוות החייב במס או הסכום המתקבל מהיוון קצבות ייראה כאילו נתקבל בחלקים שנתיים שווים בשנות-העבודה שבשלהן שולם או בתקופה שבה נוצרה הזכות לקצבה, אך לא יותר משש שנים המסתיימות בשנה שבה נתקבלו המענק או היוון הפרישה.

3.2     ניתן לפרוס מענק פרישה או מוות החייב במס גם קדימה, באישור הנציב, אך במקרה זה תהיה הפריסה מותנית בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

בתקופת האינפלציה הדוהרת, במקרים הבודדים שבהם שוכנע הנציב שאכן יש להתיר פריסה קדימה, הותנתה הפריסה בתשלום מקדמה, וזאת לגבי כל סוגי ההכנסות המנויות בסעיף 8 (ראה לעניין הפריסה סעיף 9א לפקודה).

3.3     ביום 31.12.01 פורסמו החלטות ועדת פסיקה מס’ 7. הוועדה דנה בסוגיות שונות הקשורות למעמד הפריסה ולמהותה, ולהלן החלטותיה.

3.3.1     פריסת ההכנסות לשנים קודמות

פריסת הכנסה לשנים קודמות הינה פריסה טכנית המתבצעת לצורך חישוב המס החל על הנישום בשל אותה הכנסה. הפריסה אינה משנה את מועד אירוע המס על כל המשתמע מכך. אירוע המס קיים במועד קבלת ההכנסה ומטרת פריסתה לשנים קודמות היא להקל בחישוב המס החל על היחיד אשר קיבל הכנסה הנושאת אופי חד-פעמי שהצטברה בשנים הקודמות. פרשנות זו עולה גם מפסק דין חנניה בידרמן[4] שקבע, בהקשר של פריסת רווח הון, כי הפריסה היא לצורך חישוב המס, אך אירוע המס ומועד החיוב במס הינו בשנת המכירה. בהתאם לכך, בשנות הפריסה הקודמות למועד אירוע המס לא יינתנו ניכויים ופטורים אישיים, הפסדים וכיוצא באלה כנגד סכומי הפריסה.

3.3.2     פריסת הכנסות לשנים הבאות

על פריסה קדימה של מענק שהתקבל עקב פרישה או מוות יחולו כללים זהים לפריסה לאחור, כאמור בסעיף 3.3.1 לעיל. הפריסה תחושב כפריסה טכנית, לצורך חישוב המס בלבד.

פריסה קדימה של הכנסה המתקבלת עקב היוון קיצבה עתידית תוכל להיחשב, בתנאים מסויימים שיפורטו להלן, כמעין דחייה מהותית של אירוע המס לשנות הפריסה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שההיוון מהווה פעולה מימונית של כימות לסכום חד-פעמי של הכנסה עתידית.

סעיף 8: פריסת הכנסה

הכללים שיחולו על פריסה קדימה:

1.       ההכנסה תיוחס, בשיעורים שווים, לשנות המס שבפריסה ולעניין שיעור המס והמקדמה, יראו הכנסה זו כהכנסתו התחילית של הנישום באותה שנה.

2.       הנישום יוכל לקבל פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בגין הכנסה זו בשנות הפריסה, אם הוכחה זכאותו על פי הסעיף וכן לקבל נקודות זיכוי וזיכויים אישיים.

3.       הפסדים שנוצרו בשנות הפריסה לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה זו.

4.       במועד אישור הפריסה ישלם הנישום מקדמה בשיעור של 50%, או בשיעור אחר שיקבע פקיד השומה.

5.       הכנסות שיפיק הנישום בשנות הפריסה יווספו על ההכנסה שנפרסה ויחוייבו במס לפי יתרת מדרגות המס בהתאם.

6.       על פי תקנה 3(א)(3) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ”ח-1988, יחיד, שהכנסתו או הכנסת בן-זוגו בשנת המס כללה סכום שהתקבל עקב היוון קיצבה לגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות, מחוייב בהגשת דו”ח שנתי עבור כל שנת מס.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support