בחינת אי תלות בהעסקת עובד במשרד רו”ח שהורה שלו מחזיק במניות חברה ציבורית המבוקרת בידי המשרד (חוזר מקצועי מספר 59)

האם ניתן, במקרים מסוימים, להעסיק במשרד רואה חשבון את בתה של בעלת מניות בחברה ציבורית בשיעור 4%?

רו”ח אריאל פטל
קובץ PDF מצורף

בחינת אי תלות בהעסקת עובד במשרד רו”ח

                שהורה שלו מחזיק במניות חברה ציבורית

                המבוקרת בידי המשרד

  

                (חוזר מקצועי מספר 59)

מחלקה מקצועית Alliott Group, Israel רשת רואי חשבון ויועצים

  

שאלה:

האם ניתן, במקרים מסוימים, להעסיק במשרד רואה חשבון את בתה של בעלת מניות בחברה ציבורית בשיעור 4%?

תשובה:

התשובה מבוססת על הנחיות הרשות לניירות ערך בדבר אי תלות רואה חשבון מבקר משנת 1992. טרם קביעת מסמרות בנוגע לשאלה, יש להבהיר, כי מעצם טיבה, קיומה של אי התלות תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה, ומובן שלא ניתן לתאר ולהגדיר את כל המצבים האפשריים בהם אי התלות הנדרשת מהמבקר אינה מתקיימת. יתכנו מקרים שלא פורטו בהנחיות הרשות לניירות ערך ו/או בתקנות רואי חשבון (אי תלות וניגוד עניינים כתוצאה מעיסוק אחר) התשס”ח 2008, בהם אי התלות הנדרשת מן המבקר אינה נשמרת.

התשובה היא חיובית, אך בהסתייגויות גדולות מאוד:

ניתן להעסיק את בתה של בעלת מניות בחברה ציבורית בשיעור 4% ובלבד שמתקיימים כל התנאים שלהלן במצטבר[1]:

  • 1. הבת איננה שותפה במשרד ו/או הבת איננה עובדת בכירה במשרד רואה החשבון;
  • 2. הבת איננה עוסקת בביקורת המבוקר בפועל;
  • 3. לא קיימת תלות כלכלית כלשהי בין האם והבת, לרבות מגורים של הבת אצל האם או סיוע כלכלי כלשהו של האם לבת;
  • 4. ההחזקה של האם במניות החברה הציבורית היא לא מהותית למחזיקה (לאם) או לא מהותית במוחזקת (בחברה).

להלן הסעיפים הרלוונטיים והגדרותיהם בהנחיות הרשות לניירות ערך, הקובעים את המקרים המתאימים לשאלה, בהם נפגע עיקרון אי התלות, כלהלן:

  • 1.1.1 המבקר[2] או קרובו[3] מחזיקים בניירות ערך של המבוקר, של חברה אם, חברה בת או חברה מסונפת שלו. [בפסקה זו, “המבקר”-לרבות עובד בכיר בו].
  • 1.1.2 בן משפחתו[4] של המבקר מחזיק בניירות ערך של המבוקר, של חברה אם או חברה בת שלו, וההחזקה מהותית למחזיק או שהיא מהותית במוחזק.

                                                                בברכה,

                                                                                        אריאל  פטל

                                                                                        רואה חשבון

דוח זה הינו נייר עמדה בלבד. אין להפיצו ו/או לצטטו ו/או לעשות בו שימוש אחר במלואו או בחלקו, מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צד שלישי כלשהו לא יהיה רשאי לעשות בו כל שימוש או להסתמך עליו.

*          *          *


[1] קיימות הגבלות נוספות המתייחסות לנאמנות ושליטה בתאגיד שלא צוינו ברשימה זו.

[2] “מבקר”-הפירמה העורכת את הביקורת במבוקר, כל שותף או חבר בה וכל אדם העוסק בפועל בביקורת המבוקר וכן תאגיד בשליטת כל אחד מהם או נאמן לטובת כל אחד מהם.

[3] “קרובו של אדם”-מי שגר עם האדם, מי שפרנסתו על אותו אדם, מי שפרנסת אותו אדם עליו וכן תאגיד בשליטת כל אחד מהם או נאמן לטובת כל אחד מהם.

[4] “בן משפחה”-בן זוג, בן, נכד, אח, הורה, הורה הורה, בן זוגו של כל אחד מהם, הורה של בן הזוג, וכן תאגיד בשליטת כל אחד מהם או נאמן לטובת כל אחד מהם.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support