אישור תרומות לפי סעיף 46 – מוסד ציבורי שתוקף האישור שלו פג ביום 31.12.2010

על מוסד ציבורי שאישורו בתוקף עד ליום 31.12.2010, להגיש בקשה מלאה לחידוש לא יאוחר מיום 31.10.2010. אם הבקשה תאושר יחודש האישור מיום 1.1.2011.

מערכת האתר
קובץ PDF מצורף

מחלקת מוסדות ציבור ומלכ”רים

בקשה לחידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות ע”פ סעיף 46

לפקודת מס הכנסה.

דברי הסבר

לצורך חידוש אישורכם להכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות, על המוסד הציבורי למלא הנספחים

הרצ”ב ולהמציאם בהקדם האפשרי.

נספח 1: פרטים על המוסד.

נספח 2: פירוט פעילות המוסד ופרטים נוספים.

נספח 3: כתב התחייבות למוסד הציבורי.

נספח 4: דו”חות חשבונאיים ודו”ח הכנסות והוצאות הנהלה וכלליות מבוקרים ע”י רו”ח.

נספח 5: טופס 1217 ב’.

נספח 6: רשימת חמשת בעלי השכר הגבוה.

נספח 7: הצהרת מנהלים

.1 הבקשה לחידוש האישור תיבדק לאחר המצאת הנספחים דלעיל למחלקת מוסדות ציבור

ומלכ”רים ברשות המיסים רח’ כנפי נשרים 5, ת”ד 1170 ירושלים 91010 )אין למסור את

הבקשה במשרדי פקיד השומה בהם מתנהל תיק המוסד הציבורי(. מוסד ציבורי שיעמוד

בכללים ובקריטריונים עפ”י החוק, אישורו יחודש.

.2 בקשה שנספחיה לא ימולאו כנדרש, בתוספת דוחות כספיים, תוחזר!

.3 במידה ותבחן האפשרות לשלילת אישורו של המוסד הציבורי תינתן אפשרות לנציגי

המוסד הציבורי או מייצגו להופיע בפני ועדה מקצועית ברשות המסים ולהשמיע עמדתם.

.4 מוסד ציבורי שדוחותיו הכספים לא בוקרו ואושרו ע”י רואה חשבון )דרישה המתחייבת על

פי חוק( ו/או לא הגיש לפקיד השומה דו”חות שנתיים ו/או אינו מחזיק באישור ניהול

תקין, עדכני, מרשם העמותות – לא יחודש מעמדו לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וזאת,

מבלי לבחון את יתר פרטי הבקשה.

.5 למען הסר ספק, כל מידע שנמסר בהתאם לאמור בבקשה זו אינו פוטר את מבקש האישור

2( וסעיף 131 לפקודת מס ( מלהגיש דו”חות שנתיים, לפקיד השומה, בהתאם לסעיף 9

. הכנסה ותקנות מס הכנסה )דו”חות שיגיש מוסד ציבורי(, התשנ”ז- 1997

.6 מוסד ציבורי שאישורו בתוקף עד ליום 31.12.2010 ושהגיש בקשה לחידוש אישור במהלך

שנת המס 2010 ולא יאוחר מכן, אישורו יחודש החל מיום 1.1.2011 . אי הגשת הבקשה

לחידוש במועד דלעיל תגרום לפקיעת האישור.

.7 מוסד ציבורי ששינה כתובת יעדכן אותה במחלקת המודיעין בפקיד השומה הרלוונטי.

.8 . את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 31.10.2010

בכבוד רב,

יהודה מונסוניגו

מנהל המחלקה למוסדות ציבור

רשות המיסים לישראל

2010

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support