יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים

כותב: שלומי שדה *

ביוני 2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס' 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים". מטרת החוזר היא להסדיר ולקבוע כללים להעברת כספים ולשימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות לפיצויים.

על המעסיק לברר מהם הסכומים בקופה המהווים "חבות לעובדים הוותיקים" (עובדים שהחלו את עבודתם אצל המעסיק טרם 1.1.2008 ) , מהו "הסכום במחלוקת" והאם יש "סכום עודף" בקופה.

מיפוי הכספים בקופה המרכזית:

"חבות לעובדים הוותיקים"- סך כל ההתחייבויות לפיצויים לעובדים הוותיקים בגין כל שנות הוותק שלהם אצל המעסיק בניכוי הסכום שנצבר עבורם בקופות האישיות לפיצויים , בין אם בקרנות הפנסיה, ביטוחי מנהלים או קופות גמל.

"הסכום במחלוקת" – ככל שיש תביעות משפטיות לפיצויי פיטורים של עובדים וותיקים. יש לייעד סכום בקופה למטרה זו ( יש לקבל את הצהרת היועץ המשפטי של המעסיק בנושא).

"הסכום העודף" – הסכום שיש בקופה המרכזית לפיצויים בניכוי החבות לעובדים הוותיקים ובניכוי הסכום במחלוקת.

הכללים לגבי הסכום העודף:

אם הסכום העודף עולה על 10% מהחבות – לא תוכר למעסיק כל הפקדה בגין הפרשה לפיצויים, בכל שנת המס , לכל עובדיו, בכל קופת פיצויים שהיא.

המעסיק אחראי להעברת הסכום העודף מהקופה המרכזית לפיצויים לקופות האישיות לפיצויים.

המעסיק אחראי לביצוע הניוד  של כספים העודפים מתוף הקופה המרכזית לפיצויים.

חשוב לדעת:

על פי הוראות החוזר המקורי, המעסיק מחוייב להצהיר לקופה המרכזית לפיצויים כי הוא מעסיק עובדים ופועל על פי הוראות החוזר עד לסוף שנת 2018. במרץ 2018 הוציאה רשות המיסים עדכון על הארכת תוקף ההוראות המצויות בחוזר עד ליום 31 במרץ 2019. ככול שהמעסיק לא יצהיר יהיה עליו לשלם מס בשיעור 40%  מהצבירה בקופה המרכזית לפיצויים.

המעסיק מחויב לטפל בסכום העודף, ככול שסכום העודף עולה על 10% מהחבות לעובדים הוותיקים, עד לסוף שנת המס וכך בכל שנת מס. למעסיק שלא טיפל בסכום העודף לא תוכר כל הפקדה בגין הפרשה לפיצויים, בכל שנת המס, לכל עובדיו, בכל קופת פיצויים שהיא.

הוראות החוזר לשימוש בסכום העודף יחולו רק בתנאי שיש זהות בין הבעלים של הקופה למעסיק. בכל מקרה שבו הבעלות על הקופה המרכזית לפיצויים היא של ישות אחת והזהות הרשומה כמעסיק הינה של ישות אחרת , המעסיק לא יוכל להשתמש בכספים הצבורים בקופה המרכזית לפיצויים.

במידה וקיים חוסר פיצויים ל"עובדים הוותיקים" בקופות האישיות לפיצויים המתנהלות על שמם, יש להשלים את החוסר מתוך כספי הקופה המרכזית לפיצויים.

במידה ויישאר עודף בקופה המרכזית לפיצויים הוא יועבר למעסיק וישמש תחליף להפקדות השוטפות לפיצויים או יחשב כהכנסה בידי המעסיק בשנת המס 2018 לפי סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה.

בעלי קופות מרכזיות שאינם מעסיקים עובדים וותיקים, יראו את היתרה בקופה כהכנסה בידי בעל הקופה בשנת המס 2018, וזאת על אף שלא נמשכו הכספים בקופה המרכזית על ידי המעסיק.

שנת 2018 שחרור כספי פיצויים לעובד –

תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים

בתאריך 8.7.2018 פורסם תיקון 21 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים(קופות גמל) בעניין שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק.

מה אומר התיקון ?

כספי הפיצויים שייכים לעובד, אם  הציג המעסיק לחברת הביטוח/קרן הפנסיה/בית ההשקעות אישורים ואסמכתאות המעידים על זכאותו לקבלת כספי הפיצויים.

לרשות המעסיק עומדים ארבעה חודשים בלבד ממועד סיום העבודה לעדכן את הקופה בדבר מעמד הפיצויים.

על המעסיק להעביר תוך ארבעה חודשים בלבד ממועד עזיבת העבודה של העובד את אחד מהמסמכים הבאים:

פסק דין הצהרתי המאשר כי העובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים ושהמעסיק זכאי לקבל את כספי הפיצויים המופקדים בקופה.

אישור מבית הדין לעבודה על נקיטת הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי כאמור.

אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה בצירוף חתימת העובד (לאחר סיום העבודה) על הסכמתו להחזרת כספים למעסיק.

לאחר ארבעה חודשים ממועד העזיבה:

העובד לא יידרש להמציא אישור שחרור פיצויים וכספי הפיצויים יותרו למשיכה בידי העובד, ללא אישור המעסיק .

כל עוד לא נמשכו הפיצויים על ידי העובד, יוכל המעסיק להמציא פסק דין הצהרתי ואז יוחזרו אליו כספי הפיצויים.

הערות נוספות:

חלון ארבעת החודשים רלוונטי לעובדים שיסיימו לעבוד בעתיד ולעובדים שסיימו לעבוד בעבר, במקרים שלמעסיק עובדים מהעבר שהוא מעוניין למנוע מהם שימוש בכספי הפיצויים, על המעסיק לפעול מידית. חלון ההזדמנויות נסגר ב 8.11.2018 , דהיינו בדיוק ארבעה חודשים לאחר החלת התיקון לחוק.

במצב של פיטורי עובד, חובת המעסיק להוציא טופס 161. במצב של התפטרות, אין חובה כזו במסגרת חוק אלא כחבות הנוצרת מניתוח פסקי דין שונים.

תקנה 11 (ב) לתקנות מס הכנסה (ניכויים ממשכורת ומשכר עובד) מחייבת את המעסיק להנפיק טופס 161 . ככול שהמעסיק מסרב למלא ולמסור טופס 161 לעובד, יכול העובד לפנות לפקיד שומה ולקבל בעצמו את הטופס.

* שלומי שדה, סוכן פנסיוני לעצמאיים ולחברות. משנת 1993 בעלים של ש.שדה ביטוח בע"מ, במשך שנים הכשיר, הדריך ופיקח על סוכנים בחברת ביטוח ציון.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support