רכישת שירותים ותוכנות מחו”ל מחייבת הוצאת “חשבונית עצמית”

הכותב: רמי אריה עורך דין ורואה חשבון*

עוסקים הרוכשים שירותים, תוכנות, פטנטים, זכויות, ונכסים לא מוחשיים אחרים מחו"ל, חייבים לפי תקנות מס ערך מוסף להוציא "חשבונית עצמית" בגין הרכישה מחו"ל, ולדווח עליה בדיווח התקופתי למע"מ. כך שכל רכישה של עדכון תוכנה, אפליקציה וכדומה, על ידי עוסק חייבת דיווח כאמור.

למעשה, לפי תקנות מע"מ, נדרש להוציא "חשבונית עצמית" בגין כל רכישה ורכישה של שירותים וזכויות כאמור מחו"ל.

אך ביום 17.5.2018 פרסמה רשות המיסים את החלטת מיסוי מספר 6369/18, אשר עוסקת בהפקת חשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ. ההחלטה באה כדי להתיר הפקת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש, בגין התמורה שתשולם לספקים תושבי חוץ במהלך אותו חודש, בשל יבוא נכסים בלתי מוחשיים ויבוא שירותים .

בהחלטת המיסוי מדובר על חברה פרטית הרשומה כ-"עוסק", הרוכשת מספקים תושבי חוץ, ביניהם גם מחברות קשורות ומצדדים שלישיים (להלן: "הספקים הזרים"), שירותים ונכסים בלתי מוחשיים שונים כגון: רישיונות לשימוש בתוכנות, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי תחזוקה בקשר לתוכנות בהן משתמשת החברה, שירותים מקצועיים שונים, שירותי מטה, שירותי HUB , שירותים משפטיים, שירותי תקשורת, שירותי רגולציה ועוד.

תקנה 6ג לתקנות מס ערך מוסף ותקנה 6ד לתקנות קובעות את אופן הדיווח במס בשל יבוא נכסים בלתי מוחשיים ובשל יבוא שירותים . מנגנון הדיווח בשל היבוא כאמור, כאשר המס אינו נגבה על ידי הסוחר המוסמך כאמור בתקנה 6ג(א) לתקנות, נקבע בתקנה 6ג(ד) לתקנות, באופן הבא :

1.  אם המייבא הוא עוסק – יוציא חשבונית ערוכה על שמו (להלן: "חשבונית עצמית"), וידווח על היבוא בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 לתקנות בשל עסקאותיו וישלם את המס המגיע עם הגשת הדו"ח .

2.  אם המייבא אינו עוסק – ידווח על היבוא באופן שיש לדווח על עסקת אקראי.

בשל העובדה, כי חובת הדיווח בהתאם לתקנה 6ג ו-6ד לתקנות חלה בשל מספר רב של תשלומים המשולמים על ידי החברה מידי חודש בחודשו לספקים רבים, אישרה רשות המסים כי החברה תהא רשאית להוציא חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה שתשולם לספקים הזרים במהלך אותו חודש בשל יבוא הנכסים הבלתי מוחשיים ויבוא השירותים (להלן: "חשבונית המס העצמית המרכזת") וזאת בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן :

1.  בחשבונית המס העצמית המרכזת יצוין בצורה בולטת המשפט: "חשבונית מס עצמית   מרכזת על פי הקלה מרשות המיסים ועל פי החלטת מיסוי מספר 6369/18 ".

2.  חשבונית המס העצמית המרכזת תוצא אחת לחודש, בשל יבוא השירותים ו/או יבוא הנכסים  הבלתי  מוחשיים שתמורתם שולמה באותו חודש .

3.  חשבונית המס העצמית המרכזת תיכלל בדיווח התקופתי המוגש למע"מ בגין אותו החודש .

4.  בחשבונית המס העצמית המרכזת יפורטו בצורה מסודרת ובשורה נפרדת הפרטים שלהלן:

התאריך.

שם הספק ומענו.

הסכום ששולם במהלך אותו חודש לרבות עמלת הסליקה, והתשלומים נעשו באמצעות חברת סליקה.

תיאור הנכס הבלתי מוחשי ו/או תיאור השירות .

5.  לחשבונית המס העצמית המרכזת תצורף אסמכתא המעידה על התשלומים שנשאה בהם החברה בקשר עם היבוא.

החשוב הוא, כי נקבע בהחלטת המיסוי, כי תחולתה תחול על כל עוסק הרואה עצמו עומד בתנאי ההסדר כמתואר לעיל, והוא יהיה רשאי לפעול בהתאם לתנאי ההסדר הנ"ל על כל תנאיו.

*רמי אריה, יושב ראש צוות התגובות של פורום המיסים של לשכת עורכי הדין בישראל, משרד רמי אריה ושות', עו"ד רו"ח יועצי מס. מידע נוסף ופרטים נוספים באתר מיסים ועסקים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support