קופה מרכזית לפיצויים “סוף הדרך”

הכותב: רמי מידן רו"ח חבר בקבוצת אליוט ישראל

רקע                               

במהלך שנות ה-60 ובמטרה להבטיח את זכויותיהם של העובדים, כמו גם לאפשר למעביד התרת הוצאות בגין התחייבויותיו לשלם פיצויי פיטורין- הוקמו קופות לפיצויים. קופות הפיצויים נחלקו לקופות אישיות שבהן הופקדו הפיצויים באופן חודשי שוטף לאותו עובד ולקופות מרכזיות לפיצויים שבהן הופקדו הפיצויים הצפויים לכלל העובדים.

לקופת הפיצויים המרכזית הופקדו סכומים שהמעביד חייב לעובד (אם יהיה זכאי) כפיצויי פיטורין באופן שוטף מדי שנה, ובד בבד דרש המעביד את ההוצאה באופן שוטף בהתאם לסכומי ההפקדה לקופת הפיצויים , ובמגבלות כפי שפורטו בכללים שקבע המנהל. בדרך זו נמנע המעביד מהוצאה חד פעמית ובלתי צפויה, אם וכאשר התרחשו הפיטורין בפועל, וכן הובטחו זכויותיו של העובד מאחר והכספים נותרו זמינים בקופת הפיצויים ואף ניתנה להם הגנה מפני נושים.

משיכת כספים מקופת הפיצויים המרכזית על ידי המעסיק חויבה במס מכוח סעיף 3(ד) לפקודת מס הכנסה וכן נקבע כי שיעור ניכוי מס במקור בעת המשיכה יהיה 40%.

המשמעות המעשית של הקופות המרכזיות הינה בעצם היות "המעסיק" הבעלים והמוטב בכספים ולפיכך, השליטה באירוע של פרישה וחובת תשלום פיצויים לעובד נשארת בידו. לאור האמור, העדיפו המעסיקים לפתוח קופות מרכזיות לפיצויים על פני קופות אישיות.

במידה ועובדים התפטרו ללא זכאות לפיצויים החלו להיווצר בקופה המרכזית עודפי כספים.

בשנת 2008 נחקק תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על קופות הגמל הידוע כ"צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק", בעקבות כך ולאחר תקופת מעבר קצרה נקבע כי החל מיום 1.1.2011 לא ניתן יותר להפקיד לקופה מרכזית לפיצויים ולכל עובד חייבת להיות קופה אישית לפיצויים על שמו.

לאחרונה רשות שוק ההון קבעה כללים ברורים להעברת כספים מקופה מרכזית לפיצויים לחשבונות הפיצויים האישיים של העובדים בקופת הגמל (חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 מיום 2.10.2017)

במקביל רשות המיסים הוציאה חוזר העוסק במנגנון להחזרת עודפי כספים בקופת הפיצויים למעביד. החוזר קובע גם שורה של סנקציות על מעסיקים אשר מחזיקים "בעודפים" בקופה מרכזית לפיצויים (חוזר רשות המיסים מספר 4/2017 מיום 11.6.2017).

להלן נביא דוגמאות והסברים להתנהלות הנדרשת בנושא כבר בתקופה הקרובה.

דוגמא והגדרות:

 

אלפי ש"ח

נניח שחבות פיצויים לסוף 2016 לעובדים שהיו מלפני 31.12.2007

(+ בעלי שליטה עד לתקרת סעיף 32(9)- 12,360 ₪ לשנת וותק).

100

הופקד בחשבונות פיצויים שמיות בחברות ביטוח ופנסיה

70

חוסר בעתודה

30

מוכפל ב-

110%

יתרה שתיקרא – "סכום לעובדי 2007" או "תקרת העברה לעובדי 2007"

33

יתרה בקופה מרכזית לפיצויים

60

"עודף בקופה מרכזית"

27

     פעולות שיש לבצע בשנת 2018 ואילך:
 1. העברת כספי פיצויים מקופה מרכזית לחשבונות העובדים

  בדוגמא שלנו, במהלך 2018 ניתן להעביר את הסך 33 אלפי ש"ח מהדוגמא הנ"ל לפי רשימה שמית באישור רו"ח לזכות חשבונות הפיצויים של העובדים בחברות הביטוח וקרנות הפנסיה השוטפות.

 2. החזר עודפים מקופת הפיצויים למעביד

  בנוסף, עד ל-31 במרס של השנה העוקבת המעסיק יכול לבקש החזר מתוך "העודף בקופה המרכזית" (בדוגמא הנ"ל 27 אלפי ש"ח). סכום ההחזר המקסימאלי בשנת 2018 יהיה עד לסך ההפרשות השוטפות לחשבון פיצויים בחברות ביטוח ופנסיה של כלל העובדים בשנת 2017. במידה ולאחר קבלת ההחזר נותרה יתרה בקופה המרכזית ניתן כנראה לדרוש זאת בשנת 2019 ואילך במתכונת הנ"ל.

  בקשת המעסיק להחזר תלווה באישור רואה חשבון כי הופקדו לחשבונותיהם של כלל העובדים הפקדות שוטפות ויוצג תחשיב העודף בקופה המרכזית.

  ההחזר למעסיק יהיה הכנסה לפי סעיף 3(ד) לפקודה. חברות המדווחות על בסיס צבירה יצטרכו לרשום את ההחזר מהקופה בשנת 2018 כהכנסה בשנת 2017 שכנגדה יוכרו ההפקדות השוטפות לפיצויים בשנת 2017.

   על פי הגב' רונית כהן מנציבות מס הכנסה, ההחזר למעסיק יהיה ללא ניכוי מס במקור בשיעור 40% כמתחייב מהתקנות.

 3. הפרשות שוטפות לבעלי שליטה

  כידוע, החל מ- 1.1.2012 אפשר להפקיד לבעלי שליטה גם לחשבון פיצויים (עד לתקרה של 12,360 ש"ח לשנה) וגם לקופת גמל לקצבה ככל שכיר אחר. לכן בחברה רווחית מומלץ להפריש לבעלי שליטה לקופת גמל לקצבה וגם עבור פיצויים (12,360 ש"ח לשנה). בצורה זו החברה תוכל להגדיל את הסכום שיוחזר לה מעודפי הכספים בקופה המרכזית.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support