נכה שפטור ממס, אינו פטור מדמי ביטוח וחייב בתצהיר אודות מקורות הכנסותיו

 הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי
מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ

ביום 23.8.2018 דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתו של חנן גרין (להלן: "המבוטח") (ב"ל 8796-09-17) לקבלת החזרי דמי ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי (להלן: "המל"ל") תוך שנדחו כל טענותיו לרבות שכל הכנסותיו פטורות מדמי ביטוח.

עיקרי החוק

מבוטח שהוא עובד עצמאי, ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עצמם (סעיף 342 לחוק).

עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו מהמקורות המפורטים בפסקאות (1) ו- (8) לפקודת מס הכנסה, ומי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי יראו כהכנסתו השנתית את הכנסתו ממקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודה לאחר ניכוי ההוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה (סעיף 345 לחוק).

הכנסות פטורות מדמי ביטוח (סעיף 350 לחוק): דמי שכירות שחלים עליהם הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, או הכנסה מדמי שכירות מחו"ל שחלות הוראות 122 א' לפקודת מס הכנסה והכנסה שאינה הכנסות מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין למעט פנסיה מוקדמת.

הכנסות עובד (שכיר) הפטורות ממס הכנסה פטורות מדמי ביטוח למעט הכנסת עובד הפטורה ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה (הכנסות נכים).

תמצית עובדתית

המבוטח תושב ישראל, נכה שפטור ממס הכנסה.

בשנים 2000-2/2013 עד הגיעו לגיל זקנה, שולמה לו קצבת נכות כללית.

מחודש 2/2013 משולמת לו קצבת אזרח ותיק.

בחודש 5/2005 החל המבוטח לעבוד עם בנו כשותף, בעסק לתיקון טרקטורים וציוד כבד לדבריו – במשך 10 שעות בשבוע. הדבר לא דווח כלל למל"ל.

מס הכנסה העביר למל"ל, העתקי שומות לשנים 2007-2016 המצביעות על הכנסות כעצמאי לאורך השנים. ככל הנראה ומשום שהמבוטח פטור ממס הכנסה המידע מגיע למחשבי המל"ל בסכום כללי של הכנסות וללא פרוט מקורותיהן וסיווגן.

לטענת המבוטח, השומות שגויות ותוקנו במועד מאוחר יותר למבוטח "לא עצמאי".

החל מראשית שנת 2017 החל המל"ל לשלוח מכתבים והודעות חיוב למבוטח לגבי שנת 2013 בה על פי שומת מס הכנסה הופיעה הכנסה של כ-320 אלפי ₪ כעצמאי!! המבוטח התעלם.

נציין כי סך חיובו בדמי הביטוח לשנה זו עלה כדי כ-4,000 ₪ בלבד!! הדבר לא ממש ברור אך ניתן הניח כי יסודו בכך כי המבוטח הגיע לגיל 67 בתחילת שנת 2013.

מחודש 5/2017 החל המל"ל לגבות החוב דרך קיזוז מקצבת אזרח ותיק לה היה זכאי.

מכאן התהפך המצב והמבוטח החל שולח מכתבים למל"ל ובהם דרישות הסבר לחיובים ולסמכות להוציאם, והמל"ל התעלם או הגיב באופן לא מספק לטענת המבוטח.

משלא הונחה דעת המבוטח, הגיש תביעה לבית הדין.

טענות הצדדים

המבוטח טוען כי לא היה חייב לדווח למל"ל על כניסתו כשותף לעסקו של בנו וכי המל"ל לא הציג את סעיפי החוק למקור חיוב דמי הביטוח, כי דרישת המצאת הדוחות שהגיש למס הכנסה, אינה לגיטימית, וכי קיזוז החיובים מקצבת הזקנה שלו הינם בניגוד לדין.

המל"ל טען כי המבוטח לא עדכן אותו עם כניסתו כשותף לעסק הבן, כי משומות שקיבל ממס הכנסה עולה כי למבוטח הכנסות כעצמאי, כי עקב נכותו כאמור המידע המתקבל ממס הכנסה הינו לא מפורט דיו, כי המבוטח סירב לשתף פעולה ולהציג את מקורות הכנסותיו שבשומה , ועל כן חויב על סך ההכנסה כעצמאי.

החלטת בית הדין

בהתאם לנתוני ההכנסה המבוטח עונה להגדרת עובד עצמאי.

סעיף 350 לחוק קובע סוגי הכנסות פטורות מדמי ביטוח: שכ"ד בשיעורי מס מוגבלים, הכנסה שלא מעבודה הפטורה ממס לפי כל דין.

הנטל להוכיח שהכנסות פטורות מדמי ביטוח חלה על המבוטח.

בהתאם לתקנות, מי שלא המציא העתק שומה ישלם מקדמה רבעונית. המל"ל, לדעת בית הדין, מוסמך לדרוש ממבוטח שומות מס הכנסה לצורך בחינת הכנסות החייב.

המבוטח קיבל עד 2/2013 קצבת נכות כללית ומפברואר 2013 קצבת זקנה, מחובתו הייתה לדווח על הכנסתו כעצמאי.

העובדה שב-2012 בוטל חיוב בדמי הביטוח אין כדי לסייע לו. הביטול נעשה לאחר שהמציא שומת 2012 לפיה הכנסותיו היו מהשכרת הנכס, בנסיבות אלה קיבל פטור.

המבוטח אינו זכאי לפטור מדמי ביטוח, מאחר והכנסותיו עלו על ההכנסה המזערית הקבועה בחוק (50% משכר ממוצע).

המל"ל פעל כדין עת קיזז את קצבת הזקנה ע"ח החוב ועת הטיל עיקול בחשבון הבנק.

בית הדין מדגיש כי המבוטח לא דיווח למל"ל על כניסתו לעבוד כשותף בעסק עם בנו ועל מקור הכנסתו.

משסרב להעביר למל"ל את השומה עם מקורות ההכנסה הוא חויב בדמי ביטוח כדין.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support