מס ערך מוסף בגין תמיכה בשכר לימוד בגני ילדים

הכותב: רמי אריה עורך דין ורואה חשבון*

האם כספים המועברים ממשרד הכלכלה לחברה המפעילה מעונות יום, כהשתתפות בשכר הלימוד של ילדים להורים מעוטי יכולת, מהווים חלק ממחיר העסקה לפי הוראת סעיף 7 לחוק מס ערך מוסף, ובהתאם חייבים בתשלום מס עסקאות ?

שאלה זו נדונה בפס"ד בעניינה של חברת ה.ק.ש. השקעות (ע״מ 16-12-58418, ה.ק.ש השקעות 2013 בע״מ נגד מנהל מע"מ חיפה, ניתן ביום 13.9.2018).

סעיף 12 לחוק מע"מ, קובע כי מחירה של עסקה יכלול כל תקבול שמקבל עוסק, לרבות "תרומה, תמיכה או סיוע אחר". אולם, לעמדת החברה, כספי התמיכה הנ"ל מוחרגים מסעיף 12 לחוק מע"מ מאחר והינםבגדר "סובסידיה לשכר לימוד לגני ילדים" וכלולים בחריגים המפורטים בתקנה 3(א)(1)(ג) לתקנות מע"מ. על כן, כספים אלו אינם מהווים חלק ממחיר העסקה והחברה פטורה מתשלום מס עסקאות בגינם.

מנגד, עמדת מנהל מע"מ חיפה הייתה, כי הכספים המתקבלים על ידי החברה ממשרד הכלכלה אינם בגדר סובסידיה לשכר לימוד בגן ילדים במשמעות תקנה 3(א)(1)(ג) לתקנות מע"מ. שכן, כספים אלו מהווים השתתפות בשכר לימוד המוענקת להורי הילדים ואין מדובר בסובסידיה המוענקת לחברה עצמה .

החטיבה המקצועית של אגף המכס ומע"מ פרסמה ביום 24.8.2014  את החלטת מיסוי 8732/14 אשר עניינה "החבות במע"מ של קבלת סובסידיות לשכר לימוד הניתנות לגני ילדים". החלטת המיסוי בהסכם קובעת כי עוסק המפעיל גני ילדים לגיל הרך על פי חוק חינוך חובה, המקבל תקבולים ממשרד החינוך לפי מספר הילדים הלומדים בגנים, בהתאם להחלטת הממשלה מיום 8.1.2012 לפיה המדינה תספק חינוך חינם לילדים בגילאי 3-4 אינו חייב במס עסקאות בגין תקבולים אלו. זאת, מאחר ומדובר בסובסידיה לשכר לימוד בגן ילדים לפי תקנה 3)(א)(1)(ג) לתקנות מע"מ .

כמו כן, החטיבה המקצועית של אגף המכס ומע"מ פרסמה ביום 2.9.2015 את החלטת מיסוי 7269/15 העוסקת

ב-"חבות במע"מ בשל תמיכות המתקבלות ממשרד הכלכלה – החלטת מיסוי שאינה בהסכם" במסגרתה נקבע כי הסכומים המועברים לעוסק אינם בגדר תמיכה הניתנת לעוסק אלא להורי הילדים השוהים במעון היום, ועל כן מדובר בתקבולים בתמורה לשירותים, החייבים במס עסקאות לפי סעיף 7 לחוק מע"מ.

ביהמ"ש פסק, כי הכספים מושא הדיון הם כספי תמיכה מתקציב המדינה אשר ניתנו להורי הילדים השוהים במעון היום המופעל על ידי החברה לצורך סבסוד שהייתם של הילדים במעון, להבדיל מכספי הסובסידיה ממשרד החינוך.

במקרה הנדון, החברה ומעונות יום בדומה לה – אינם מושא קבלתם של כספי התמיכה להורי הילדים, אלא "נהנים" הם מכספים אלה רק בעקיפין, שכן בשל עמידתם בתנאי הסכם ההפעלה עם משרד הכלכלה נחשבים הם כ-"מעון יום בהסדר" ובשל כך מסכים משרד הכלכלה ומאשר להורי הילדים לשלוח את ילדיהם למעון יום כזה ולהעביר את כספי התמיכה להם הם זכאים למעון בהסדר שכזה.

אכן, משרד הכלכלה מעביר את כספי התמיכה בהורי הילדים השוהים במעון ישירות לחברה, ואינו מעביר אותם לידי הורי הילדים, אלא שמדובר בעניין פורמאלי גרידא, הנעשה מטעמי יעילות בלבד ואין הוא קובע את מהות הדברים. במישור המהותי – אין החברה מקבלת ישירות מתקציב המדינה כספי תמיכה בשכר לימוד בגן הילדים / מעון היום המופעל על ידיה.

לדעתנו, פסק דין זה נכון ככל שכספי הסיוע המועברים לגנים, הם במלוא ערכם, לרבות המע"מ אשר היה נגבה על ידי מעונות היום מההורים. אך אם סכום הסיוע אינו כולל את המע"מ שהיה נגבה מההורים, היה ראוי כי רשות המסים תנקוט בפרשנות מרחיבה, לפיה, גם כספי תמיכה של המדינה בהורי הילדים אשר מועברים ישירות למפעילי גני ילדים, לא ייחשבו כחלק ממחיר העסקה ולא יחויבו במס עסקאות.

* רמי אריה יושב ראש צוות התגובות של פורום המיסים של לשכת עורכי הדין בישראל, משרד רמי אריה ושות', עו"ד רו"ח יועצי מס מידע נוסף ופרטים נוספים באתר מיסים ועסקים.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support