הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות

כותב: שלומי שדה *

הפקדות לקופות גמל

הגדרות

"הכנסה מבוטחת" – הכנסת עבודה אשר בגינה שילם המעביד עבור עובד סכומים לקופת גמל לקצבה וכן הכנסת עבודה שבגינה לעובד זכות לקצבה על פי חוק או הסכם (למשל: פנסיה תקציבית).

"הכנסת עמית עצמאי" – סה"כ הכנסותיו של היחיד עד 208,800 ש"ח לשנה בניכוי הכנסה מבוטחת (כשכיר כמובן). כיום הגדרה זו אינה שימושית עוד, בשל הגדרת רובד נוסף ל"עמית מוטב" כפי שיוגדר בהמשך.

"הכנסה נוספת" – אצל שכיר, הכנסה לא מבוטחת עד תקרה של 104,400 ש"ח לשנה (8,700 ש"ח לחודש).

"עמית מוטב" – נישום יחיד שהופקדו בעבורו – בקופת גמל לקצבה – סכומים שלא פחות מ-16 אחוז מהשכר הממוצע במשק (להלן: שמ"ב הסכום כיום 9,906 ש"ח) קרי, בשנת 2018 סך של 19,019 ש"ח (1,585 ש"ח לחודש).

גם שכיר, נחשב עמית מוטב באם הפקדותיו ביחד עם מעבידו לקצבה עומדות לפחות על הסכומים לעיל. שכיר שכזה רשאי ליהנות מעוד הטבות מס הן לניכוי והן לזיכוי בגין הכנסה נוספת (כמוגדר לעיל- שכר לא מבוטח) עד 16 אחוז ועד התקרה של 104,400 ש"ח (11% ניכוי + 5% זיכוי).

שכיר אשר הכנסתו המבוטחת גבוהה מ-261,000 ש"ח אינו יכול לנצל הטבה נוספת זו.

ההטבות יינתנו רק בשל הפקדות העמית או בן זוגו או ילדו שמלאו לו 18 בשנת המס.

ניכויים וזיכויים בגין תשלומים לקופת גמל לקצבה

שכיר (שאינו עמית מוטב) – חל לגביו סעיף 47(ב)(2) והניכוי לפי הכללים:

שיעור של 5% משכר לא מבוטח עד לסך של 8,700 ש"ח לחודש (104,400 ש"ח שנתי) וכאמור לעיל רק עד שכר מבוטח שאינו מעל 261,000 ש"ח לשנה (21,750 ש"ח לחודש).

למעשה אלו שכירים בעלי שכר נמוך שכן אינם עמית מוטב (הפקדות עובד ומעביד נמוכות מסכום של 1,585 ש"ח לחודש) ולכן מן הסתם המגבלה הקבועה בתקנות אינה רלוונטית.

סעיף 45א'(ד) זיכוי לפי הכללים:

הכנסה מבוטחת – שכיר – יוענק זיכוי בסך 35% בגין 7% מההכנסה המבוטחת ועד תקרה של 8,700 ש"ח לחודש (104,400 ש"ח לשנה).

הכנסה נוספת של שכיר (כעצמאי) – זיכוי בסך 35% בגין 5% מההכנסה ועד תקרה של 8,700 ש"ח לחודש.

עצמאי ושכיר (שהינם עמית מוטב) – חל סעיף 47(ב1) והניכוי לפי הכללים:

עצמאי – ניכוי בסך 11% עד לתקרת הכנסה שנתית של 208,800 ש"ח

שכיר – בעבור משכורת לא מבוטחת, יוענק ניכוי בסך 11% עד תקרה של 104,400 ש"ח לשנה, וכאמור לעיל ובתנאי שההכנסה המבוטחת אינה עולה על 261,000 ש"ח לשנה.

סעיף 45א(ה) – כללי זיכוי לעמית מוטב:

עצמאי – על הפקדה בסך 5% מההכנסה ועד תקרה של 208,800 ש"ח לשנה יוענק זיכוי בסך 35% מן הסכום שהופקד.

שכיר – על הפקדה בסך 5% מהכנסה לא מבוטחת יוענק זיכוי 35% עד תקרה של 104,400 ש"ח לשנה.

לנוחיותכם טבלה מפורטת ברמה חודשית ושנתית של ההטבות בסוף הפרק.

הפקדות בעבור בעלי שליטה

כידוע תיקון 190 שנכנס לתוקף כבר בשנת 2013 שיפר מאד את מצבם של בעלי השליטה ככל שזה נוגע לחסכון הפנסיוני שלהם.

בכל הנוגע להפרשות לתגמולים וכן אי כושר עבודה, הושווה מצבם לזה של שכירים רגילים, וההפרשות המוכרות בניכוי לחברה ,ועד התקרה של שכר 24,765 ש"ח לחודש, יעמדו על 7.5% שהם 1,857 ש"ח לחודש בגין תגמולי מעביד ואי כושר עבודה ביחד.

לעניין הפקדה לפיצויים החברה תוכל לנכות כהוצאה לא יותר מ-12,230 ש"ח לשנה וכמובן אם השכר נמוך יותר, לא יותר משיעור של 8.33% מן השכר.

הפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה

לכיסוי ביטוח כנגד אובדן כושר עבודה יש כמה אפשרויות:

1. כיסוי מובנה בתוך קרן פנסיה- סובל מחסרון הגדרתי בולט במקרה תביעה. העלות היא מתוך ההפרשות לתגמולים.

2. כיסוי במסגרת ביטוח מנהלים קצבתי כולל הפרשה נפרדת שלרוב ממומנת בידי המעבידים.

ולעיתים ממומנת על ידי העובד.

3. כיסוי במסגרת ביטוח מנהלים קצבתי מתוך ההפרשות לתגמולים ועלותו לא יותר מ 35% מסך ההפרשות לתגמולים .

4. כיסוי פרטי הנרכש על ידי העובד שלא כחלק מן ההסדר הפנסיוני.

מספר הערות בנוגע לאובדן כושר העבודה:

א. הכיסוי מוגבל בדרך כלל ל-75 אחוז מהשכר ברוטו או ההכנסה המזכה של העצמאי. במקרה של שכר משתנה חברות הביטוח מחויבות לחשב ממוצע שכר של 12 חודשים שקדמו למועד התביעה.

ב. במקרה של כיסוי לבעל שליטה המושך דיבידנדים יש לוודא שהפוליסה תכסה גם הכנסות אלו (דבר שלא ניתן להסדיר בקרן פנסיה למשל) כולל כאלו שאף לא חולקו. יש למלא שאלון מיוחד לשם עריכת ההסדר ולרוב חלק זה של ההכנסות יבוטח בפוליסה עצמאית, עליה יש לקבל אישור מראש.  הוצאה זו, חשוב לציין אינה מותרת בניכוי.

ג. במקרה של כיסוי במסגרת ביטוח מנהלים מתוך ההפרשות, הפקדת המעסיק כוללת הפקדה לכיסוי אובדן כושר עבודה הדרוש להבטחת 75% משכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה שיעור הפקדות המעסיק לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ 5% מהשכר הקובע, ולא יעלה על 7.5% מהשכר הקובע.

ד. בעת תשלום קצבת אבדן כושר עבודה ישנה חבות מס רגילה כהכנסה מיגיעה אישית. יש לזכור כי בגין נכויות ניתן לקבל פטורים מיוחדים.

ה. לכיסוי אובדן כושר עבודה ניתן להצטרף הן במסגרת ביטוח מנהלים והן בקרן פנסיה עד גיל 60.

 הכיסוי ניתן בדרך כלל עד גיל 67.

תשלומים לקרנות השתלמות

קרן השתלמות לעצמאים – עצמאי בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד רשאי להפקיד בקרן השתלמות 7% מהכנסתו ועד תקרה של 261,000 ש"ח בשנה.

סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי ניכוי בגין הפקדה לקרן השתלמות הוא 4.5% מתקרת הכנסה קובעת , כלומר 11,745 שח.

תקרת הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון של 25% הינה 18,240 שח.

קרן השתלמות לשכירים – מעביד רשאי להפריש עד 7.5% משכר העובד לקרן השתלמות ועד תקרת שכר של 188,544 ש"ח ההוצאה מוכרת בניכוי ובתנאי שהעובד מפריש את חלקו בשיעור של 1/3 לפחות (במקרה של הפרשה מקסימלית בשיעור 7.5% יפריש העובד לפחות 2.5% לקרן ההשתלמות).

עצמאי שהוא גם שכיר – הסכומים שיותרו בניכוי רק לאחר שיופחתו מן התקרה (261,000 ש"ח לשנה) או מהכנסתו בפועל סכום השכר שבגינו הפריש כשכיר לקרן ההשתלמות ביחד עם מעבידו.

קרן השתלמות לבעלי שליטה – בעל שליטה כשכיר רגיל חייב בהפרשה של 1/3 לפחות מהסכום ששילמה בעבורו החברה.

התקרה זהה לזו של שכיר רגיל ( 188,544 ש"ח) אולם 3% מהוצאת המעביד אינה מותרת לו בניכוי. כלומר רק 4.5% מהוצאת המעביד מותרת בניכוי קרי, 8,484 ש"ח יותרו לניכוי. מומלץ מאד להפקיד את כל השיעור של 7.5% שכן אין זקיפת מס בידי העובד ובעת המשיכה הסכום פטור ממס במלואו. מס החברות נכון לשנת 2018 הינו 23% בלבד ,מה שמגדיל את הכדאיות.

הפקדות לקרנות ההשתלמות של בעלי שליטה חייבות להיעשות ברמה חודשית שוטפת.

כללי משיכה:

בתום 6 שנים ממועד התשלום הראשון.

בתום 3 שנים למי שכבר עבר את גיל הפנסיה (64 לנשים, 67 לגברים).

בתום 3 שנים באם אכן יש צורך בכספים לצורך השתלמות ובאישור פקיד השומה.

במקרה פטירת היחיד (שכיר/עצמאי/בעל שליטה).

במקרים סוציאליים מיוחדים מומלץ לפנות לנציבות.

* שלומי שדה, סוכן פנסיוני לעצמאיים ולחברות. משנת 1993 בעלים של ש.שדה ביטוח בע"מ, במשך שנים הכשיר, הדריך ופיקח על סוכנים בחברת ביטוח ציון 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support