פנסיית חובה לעצמאיים

הכותב : שלומי שדה*

בינואר 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיית חובה לעצמאים ודמי אבטלה (להלן: “החוק”). חוק זה נועד להסדיר את הפערים הקיימים בין אוכלוסיית השכירים והעצמאיים בישראל בנושאי אבטלה, ביטוח לאומי והחיסכון הפנסיוני, ובמסגרתו הוחלה החובה על אוכלוסיית העצמאים להפקיד כספים לפנסיה במטרה להבטיח את הכנסתם לגיל הפרישה. עצמאי שלא יחסוך בהתאם לחוק, צפוי לשלם קנס ולאבד הטבות מס.

כמה נדרש להפקיד?

עד מחצית מהשכר הממוצע במשק (4,836 ש"ח), 4.45% הפקדה שנתית עד לגובה 2,583 ש"ח.

מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק (4,836 ש"ח – 9,673 ש"ח),  12.55% הפקדה שנתית עד לגובה 7,284 ש"ח.

מרכיב החיסכון למטרת אבטלה

מתוך סך הפקדות העצמאי בשנת המס ייוחסו למרכיב חיסכון למצב אבטלה הנמוך מבין, 1/3 מהפקדות העצמאי לקופת גמל לקצבה בשנת המס או 12,200 ש"ח לכל שנת מס.

החוק חל על כל עצמאי בישראל כהגדרתו בחוק .

חובת ההפקדה על פי החוק אינה חלה במקרים הבאים :

1. עצמאי שטרם מלאו לו 21 שנים בתום שנת המס .

2. עצמאי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת בתום שנת המס (גיל 60).

3. עצמאי אשר בתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק ברישומי מע"מ.

4. עצמאי אשר מלאו לו 55 ביום תחילתו של החוק (1/1/2017).

הטבות מס

1. בגין ההפקדות לקופת גמל לקצבה, זכאי העצמאי מכוח החוק להטבות מס בדמות ניכוי וזיכוי בהתאם לכללים שנקבעו.

2. ניתן להפקיד סכום העולה על הסכום המחויב בהפקדה וליהנות מהטבות מס בגין ההפקדה העודפת, הפקדה עד 16.5% מתקרת הכנסה שנתית ש ל 206,400 ש"ח (הגדלת ההטבה ב- 0.5% לטובת סעיף הזיכוי, למי שאינו מקבל הטבת מס בגין הפקדה לאובדן כושר עבודה).

מה קורה במצב של אבטלה?

מצב אבטלה לעניין עצמאי מוגדר כמצב בו הפסיק העצמאי לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל פרישה (יודגש כי במצב אבטלה לא ניתן שיהיו הכנסות מעסק או משלח יד).

במצב זה תתאפשר משיכה של רכיב החיסכון למצב אבטלה, עבור :

1. עצמאי שהפקיד לקופת גמל לקצבה לפי החוק לפחות שנתיים מתוך 3 שנות המס שקדמו למועד המשיכה .

2. עצמאי שהפקיד לקופת גמל לקצבה לפחות שנתיים מתוך ארבע השנים שקדמו למועד תחילת החוק                 (1/1/2017)  ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק אילו היה חל על העצמאי במועד ההפקדה .

כמו כן, תוקנה פקודת מס הכנסה כך שבמשיכת רכיב החיסכון במצב אבטלה יחול פטור ממס לפי הנמוך מבין :

1. משיכת כספים בידי עמית מקופת גמל לקצבה, בסכום חד-פעמי שלא בדרך של היוון קצבה, על פי הכללים שנקבעו בסעיף 23(ב3) לחוק הפיקוח על קופות גמל .

2. מכפלת שנות עבודתו ב- 12,200 ש"ח בניכוי משיכות כספי פיצויים בפטור באותה תקופת עבודה (תחולת הפטור הינה מיום 1/1/2018).

עוד יצוין כי משיכת רכיב החיסכון למצב אבטלה בפטור ממס כאמור לעיל, תילקח בחשבון בעת חישוב זכאותו של החוסך לפטור מקצבה מזכה (הקטנת הזכאות לפטור ממס בגין משיכה בדרך של קצבה או היוון קצבה ).

השלכות של אי הפקדה

לא הפקיד עצמאי שחלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה, ושהכנסתו השנתית החייבת בהפקדה עולה על סכום השווה ל- 12 פעמים שכר מינימום באותה שנת מס (נכון לחודש ינואר 2017 שכר המינימום לחודש עומד על 5,500 ש"ח), יקבל התראה מהמרכז לגביית קנסות לפיה אם לא יפקיד את התשלומים בתוך 90 ימים ממשלוח ההתראה, יוטל עליו קנס בגובה 500 ש"ח.

* שלומי שדה, סוכן פנסיוני לעצמאיים ולחברות. משנת 1993 בעלים של ש.שדה ביטוח בע"מ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support