חברת בית (ישראלית או זרה) בעלת נכסים בחו”ל

הכותב: רו”ח (עו"ד) גדי אלימי – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ

ב – 17 בינואר 2018 פורסם תיקון 245 לפקודה, במסגרתו תוקן סעיף 64 הדן בחברת בית, כאשר יום התחילה הינו 1/1/2018.
להלן דגשים במישור הבינלאומי:
במתכונתו הקודמת של הסעיף, שררה אי – בהירות לגבי תחולתו על בניינים מחוץ לישראל, וכן לגבי תחולתו על חברות זרות. לדעתנו, כפי שפרסמנו רבות בעבר, אין כל מגבלה לתחולת הסעיף במתכונתו הקודמת על חברות זרות או נכסים בחו"ל.
בנוסחו החדש, גם חברה זרה וגם חברה (ישראלית או זרה) המחזיקה בניינים בחו"ל יכולות להיחשב חברות בית, בכפוף לעמידה בשאר דרישות הסעיף.
כאשר מדובר בחברה תושבת ישראל, מעמדה בחו"ל (כחברה רגילה או שקופה) אינו רלבנטי: לעומת זאת, כאשר מדובר בחברה תושבת חוץ, קיימת דרישה שתהא תאגיד שקוף גם במדינה או במדינות שבהן היא תושבת.
כך לדוגמה, מספר שותפים ישראלים המבקשים לבצע השקעה פאסיבית בנכס נדל"ן בגרמניה יוכלו להתאגד במסגרת חברת בית ישראלית וליהנות מיתרונות מס בשתי המדינות: הגנה מפני מס העיזבון הגרמני, מיסוי בגרמניה בשיעור של כ- 16% בלבד (להבדיל מהמס החל על יחיד המגיע לכדי 45%), ובישראל – ליהנות משיעורי המס הנמוכים החלים על יחיד המפיק הכנסות משכירות ורווחי הון.
לעמדתנו, מתווה זה היה תקף גם במסגרת החוק הישן ואולם החוק החדש מציב מגבלות שלא היו קיימות קודם לכן: אותם שותפים לא יוכלו עוד להתאגד במסגרת חברת בית גרמנית בשל העובדה שזו לא נחשבת ולא יכולה להיחשב שקופה בגרמניה.
נציין שהחוק החדש מאפשר החזקה בעקיפין בבניינים רק באמצעות חברה או איגוד מקרקעין (בתנאים מסוימים). שותפויות זרות הושמטו מרשימת הנכסים שרשאית חברת הבית להחזיק, אך לדעתנו זוהי לקונה שאינה עומדת בקנה אחד עם תכלית הסעיף וראוי שרשות המסים תביע את עמדתה ותאפשר החזקת בניינים בעקיפין באמצעות שותפויות זרות.
באשר להשקעה פאסיבית בנכס נדל"ן בארה"ב, ניתן יהיה לבצעה באמצעות חברת בית ישראלית (שבד"כ מומלץ שתיחשב שקופה לצורך מס בארה"ב) או באמצעות חברת LLC שתבקש להיחשב חברת בית בישראל (ונחשבת ממילא לשקופה בארה"ב). גם חברה ישראלית המחזיקה בבניינים בארה"ב באמצעות חברות אמריקאיות מסוג LLC תוכל אף היא להיחשב חברת בית.
אחד היתרונות הבולטים להשקפת LLC בשל סיווגה כחברת בית לעומת השקפתה על פי חוזר 5/2004 הוא האפשרות "להעלות" את הפסדי ה- LLC למחזיק בה, אך במקרים רבים תהא עדיפות להשקפה "רק" על פי הוראות החוזר ולא על פי הוראות סעיף 64 לפקודה, למשל בשל האפשרות להשקיף את ה- LLC במנותק מבחירתם של בעלי הזכויות האחרים, וכן בשל היבטים הקשורים לתחולת סעיף 3(ט1) ולחלוקות מה- LLC.
במקרים המתאימים, מומלץ לבקש את השקפת ה- LLC תחת שני המשטרים במקביל, כך שבמקרה בו בעתיד ה- LLC לא תעמוד עוד בדרישות סעיף 64 לפקודה, היא תוכל להמשיך ולהיחשב לשקופה בהתאם להוראות החוזר.
ומה לגבי חברות קיימות? הוראות המעבר שיש ליישם בתוך 60 יום מפרסום החוק, קרי לא יאוחר מה- 15/3/2018, קובעות לעניין חברה המעוניינת להמשיך להיחשב חברת בית או להיחשב חברת בית לראשונה, או לחדול מלהיחשב כחברת בית הכל לפי דוחות שהגישה ערב יום התחילה, כדלקמן:
חברה שהוראות סעיף 64 כנוסחו הישן חלו עליה ע"פ הדוח האחרון שהגישה לשנת המס 2016 (וכאמור לעיל, אנו בדעה שאין כל מגבלה לתחולת הסעיף במתכונתו הקודמת על חברות זרות או נכסים בחו"ל), יראו אותה כחברת בית גם בשנים 2017 ואילך, גם אם לא עמדה בתנאים הטכניים החדשים שנקבעו בתיקון (בפרט, גם אם חברת הבית הינה תאגיד חוץ שאינו שקוף גם במדינת תושבותו).
חברה שבדוח השנתי לשנת 2015 שהוגש לפקיד השומה דווחה כחברת בית וטרם הגישה את דוח 2016, ומעוניינת להמשיך להיחשב חברת בית, נדרשת להגיש מכתב בקשה להיחשב חברת בית עד ל- 15/3/2018.
חברה שע"פ הדוח האחרון שהגישה היתה חברה רגילה (לא חברת בית) והיא מבקשת להיות חברת בית, נדרשת להגיש מכתב בקשה להיחשב חברת בית עד ל- 15/3/2018 ותוכל להיחשב חברת בית מיום ההודעה (כנראה שהכוונה משנת המס 2018), וזאת רק אם עמדה בכל התנאים להיחשב חברת בית ע"פ נוסחו החדש של החוק.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support