החוק לצמצום השימוש במזומן

הכותב: אורי גולדמן, עו"ד*

החלק העיקרי של החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקף ב-1.1.2019.         

החוק מכיל מספר נושאים שונים, לרבות הוראות תחולה שונות והגוף שנבחר לאכוף אותו הוא רשות המסים. לנוחיותכם ריכזנו עבורכם מספר נושאים עיקריים מתוך החוק, שיסייעו להבנת החוק, כדלקמן:

צמצום השימוש במזומן

 1. בעסקה עם עוסק ("במסגרת עסקו"), הן אם העסקה הנה עם אדם פרטי והן אם העסקה היא עם עוסק אחר, ניתן יהיה לשלם במזומן רק במידה ומחיר העסקה הינו עד 11,000 ש"ח.
 2. בעסקה בין אנשים פרטיים, ניתן יהיה לשלם במזומן רק במידה ומחיר העסקה הינו עד 50,000 ש"ח.
 3. שימת ליבכם(!), במידה ומחיר העסקה הינו מעל התקרה שנקבעה (11,000 ש"ח לעוסק ו- 50,000 ש"ח לפרטי)- ניתן יהיה לשלם רק 10% ממחיר העסקה במזומן ועד רף עליון של גובה התקרה שנקבעה.

דוגמא 1:

אדם הולך לקנות מקרר מחברה למכירת מוצרי חשמל- מחיר המקרר הוא 15,000 ש"ח, בכמה מזומן מותר להשתמש בעסקה?  תשובה:

10% = 1,500 ש"ח  מותר לשלם/לקבל במזומן. היתרה בסך 13,500 ש"ח – אסור לשלם/לקבל במזומן.

דוגמא 2:

אדם הולך לקנות רכב חדש מסוכנות כלי רכב – מחירו 150,000 ש"ח , בכמה מזומן מותר להשתמש בעסקה?

תשובה: אמנם 10% ממחיר העסקה מהווים 15,000 ש"ח  אבל הרף העליון שמתיר החוק הינו- 11,000 ש"ח.

ואם מתבצעת עסקת טרייד אין?  עדיין התשובה היא 11,000 ש"ח, "שווה כסף" מהווה חלק ממחיר העסקה

ואם הרכב הינו יד שניה ממוכר פרטי לקונה פרטי?  אז מותר לשלם/לקבל מזומן בסך 10% = 15,000 ש"ח

 1. "מחיר העסקה" מוגדר בחוק כתמורה שהצדדים לעסקה ("עסקה- מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות או קבלתו") הסכימו עליה בעבור הנכס או השירות, לרבות מס ערך מוסף, מס קנייה ובלו, וכן הוצאות הנלוות לעסקה שסוכמו עם מוכר הנכס או עם נותן השירות. מחיר העסקה אף כולל מקרה שבו חלק מהתמורה שולם ב"שווה כסף".

במכירת מספר נכסים, יראו את המחיר המצטבר של כל הנכסים כמחיר של עסקה אחת, רק כאשר הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת.

חריגים להגבלות שימוש במזומן:

 1. מתנות – במקרה שמדובר במתנה – ניתן לתת/לקבל עד 50,000 ש"ח במזומן (קרובי משפחה מוחרגים).
 2. אי תחולה על קרובי משפחה – הגבלות החוק על תשלום במזומן לא חלה על תשלומים בין קרובי משפחה, כולל מתנות, אך למעט לעניין שכר עבודה; לעניין זה, "קרוב משפחה – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו".
 3. בעסקה עם תייר – הרף לשימוש המזומן יהיה 55,000 ש"ח. גם מול עוסק (ולא 11,000 ש"ח) וגם מול פרטי. 
 4. בעסקה שנושאה הוא מזומן- ובכלל זה הפקדה, משיכה, העברה או המרה של מזומן (כולל מטבע חוץ), לא יראו את סכום המזומן כחלק ממחיר העסקה. דהיינו בעסקאות עם בנק, גוף פיננסי מפוקח וכו'.

הגבלות על שיקים

 1. החוק אוסר על עוסק, במסגרת עסקו, לתת או לקבל "שיק פתוח". דהיינו שכל תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, מחייבת את העוסק לוודא ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 2. בעסקה בין אנשים פרטיים (שאין עוסק מעורב) – כשסכום התשלום בשיק עולה על 5,000 ש"ח, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה – אין אפשרות לתת "שיק פתוח", דהיינו יש לוודא ששמו של המקבל נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
 3. החל מ- 1.7.19 – אסור יהיה להסב שיק יותר מפעם אחת, למעט לבנק, לדואר, לנותן שירותים פיננסיים מפוקחים וכיוב', אשר קיבלו פטור ספציפי בחוק. חובה זו תחייב את אותם גופים "להשתתף" באכיפה ואם לא יבצעו אותה- הם יהיו חשופים לסנקציות.

חובת רוכש נדל"ן לספק אסמכתאות למימון הרכישה

 1. בעת דיווח על עסקת נדל"ן לרשות המסים-מיסוי מקרקעין (מסמ"ק), הרוכש יהיה מחויב להצהיר על אמצעי התשלום / המימון שבהם רכש את הנכס ולצרף אסמכתאות.

אם בעת הדיווח על הרכישה, הרוכש עדיין לא יודע את מקורות המימון לעסקה (למשל במקרה של לקיחת משכנתא), יציין הרוכש בעת הדיווח, שנכון לאותו מועד אינו יודע עדיין את מקורות המימון. במצב זה, הרוכש מחויב להשלים את הפרטים תוך חצי שנה מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו. יתכן ומסמ"ק ינפיק אישור מיסים לטאבו רק לאחר השלמת הפרטים (הערה- ללא אישור כאמור לא ניתן להשלים את רישום העסקה בטאבו).

סנקציות/קנס /עיצום כספי/עונשין

 1. בגין הפרת הוראות החוק יוטל קנס ("עיצום כספי") על הצדדים. שיעור הקנס מהסכום ששולם במזומן בחריגה, הינו לפי מדרגות, כדלקמן:

עד 25,000 ₪ – שיעור של 15%;

מ 25,000 ₪ ועד 50,000 ₪ – שיעור של 20%;

מעל 50,000 ₪ – שיעור של 30%.

אצל עוסק- בהפרה חוזרת – במהלך שנתיים – כפל קנס. שימו לב – הקנס הוא על שני הצדדים !

דוגמה:

אדם פרטי עושה עסקה עם חנות רהיטים- רכישת סלון ב- 25,000 ש"ח. כל הסכום  שולם במזומן.

כמה מותר (10%)?  2,500 ₪.  בכמה חרגו? 22,500 ₪. מה הקנס?

22,500 ₪ *  15% = 3,375 ₪ . הקנס הוא לכל אחד מהצדדים לעסקה.

 1. "תקופת הסתגלות" – במהלך תשעת החודשים הראשונים (קרי עד 1.9.19) יינתנו אזהרות בלבד, אלא במקרה של הפרה חוזרת, לאחר אזהרה.
 2. עבירה פלילית – מרמה – העושה מעשה מרמה, לרבות אחד מהמעשים המנויים להלן, במטרה להתחמק מאחד האיסורים הקבועים בחוק, דינו – מאסר שלוש שנים: מפצל במרמה עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או      מתנה; רושם פרטים כוזבים במסמך.

תחולה

 1. החוק ייכנס לתחולה ב- 2 פעימות:

פעימה 1 – מיום 1.1.19 – כולל את צמצום המזומן ואת האיסור על "שיק פתוח"

החוק לא יחול על הסכמי הלוואה ועסקאות, למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות, שנכרתו ערב יום התחילה;

פעימה 2- מיום 1.7.19 – החובות הנוגעות לאי הסבת שיקים.

החוק לא יחול על שיקים שהופקדו למשמרת אצל תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון מתאים עד       ה- 1.7.19 .

החוק דוחה את תחולתו על גמ"חים בשנתיים או עד שיחוקק חוק בעניינם (כמוקדם).

החוק דוחה תחולתו על עסקאות עם פלסטינים ("תושבי האיזור") לשלוש שנים וקובע "הוראת שעה" בחוק איסור הלבנת הון לעניין זה, אשר עיקרה דיווח ספציפי על עסקאות כאמור מעל 50,000 ש"ח.

צמצום סכומים בעתיד

 1. במסגרת החוק צוין, כי החל  1.1.2020 (בכפוף לאישורים המתאימים) יצומצם סכום התקרה לעוסק ל- 6,000 ש"ח ; לפרטי ל- 15,000 ש"ח (למעט במקרה של רכישת רכב שאז יישאר 50,000 ש"ח).

 

* האמור מהווה סקירה חלקית בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף להוראות החוק.

 *  אורי גולדמן, עו"ד, סגן יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ממשרד גולדמן ושות' משרד עורכי דין

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support